ForumCaa strona

Nawigacja

Aktualnie online

Goci online: 7

Uytkownikw online: 1
Pieka

cznie uytkownikw: 25,375
Najnowszy uytkownik: martyna23

Logowanie

Nazwa uytkownika

HasoZarejestruj si

Odzyskaj haso

Shoutbox

Musisz zalogowa si, aby mc doda wiadomo.

JazOOn
17.05.2023 21:20:44
Wasze zdrowie!

hoopak
06.05.2023 14:23:43
Pierwsze konto w 2005 roku, wiêc mi równie¿ wychodzi pe³noletno¶æ Grin

JazOOn
16.04.2023 22:02:01
krasnal i websrv u mnie ca³y czas na kompie :-) no i nie¶miertelny paj±czek

Szapko
16.04.2023 02:42:07
Kusi mnie troche wróciæ do korzeni i stworzyæ jak±¶ stronê na PF Smile

JazOOn
28.03.2023 20:46:59
uuu, Szapko to najwy¿ej piwo mo¿esz :-)

Pobierz now± wersjê
Pobierz podrêcznik
Zobacz inne oficjalne Supporty
Statystyki supportu
PHP-Fuson PL na Facebooku

RSS

PHP-Fusion 9.0 wesja stabilna

khaman dnia 28 kwietnia 2017 21:53 · 20 komentarzy · 22170 czyta · Drukuj

samolocik.. frrrruuuu:)

Z dum± przedstawiamy najbogatsz± i najbardziej zaawansowan± wersjê PHP-Fusion jaka kiedykolwiek zosta³a wydana.


Jest to pierwsza wersja bazowa wydana po 8 latach.


Pobierz
- PHP-Fusion v9.0
- polskie pliki jêzykowe
(niepe³ne, je¶li chcesz pomóc w t³umaczeniu odwied¼ ten w±tek na forum t³umaczy).


Niektóre z cech w PHP-Fusion 9.0:· Automatyczne formularze dla Twoich pól z obs³ug± tokenów

PHP-Fusion Dynamics

· Automatyczny system obs³ugi interfejsu API i bazy danych

Dynamiczne pola u¿ytkownika

· Rozmieszczaj, po³±cz siê z polami zewnêtrznymi, a nawet kategoryzuj profile u¿ytkowników z kartami

· Konfigurowalne zak³adki CSS dla dowolnego motywu dla jego domy¶lnych klas CSS

Silnik SEO
· Permalinki, ³adne adresy URL i funkcje normalizuj
· Kompletny modu³owy system, taki jak BBCodes, który pozwala ³atwo zmieniæ i dodaæ do jakie chcesz Permalinki

· Zorganizowany format z wykluczeniem, opcjami w³±czenia
· Mo¿esz przeczytaæ wiêcej na ten temat w Rozdziale Obja¶nienia Wielojêzycznych tre¶ci

Model> Wy¶wietl 'Templating'
· MVT zosta³ w³±czony dla wiêkszo¶ci zawarto¶ci rdzenia i wtyczek rdzenia
· Wszystkie motywy mog± zmieniaæ poszczególne sk³adniki rdzenia i wtyczek w tym systemie

Powiadamianie poczt± e-mail
· W³±czony do kontaktu, powiadomienia forum i wiadomo¶ci e-mail z PW
Responsywno¶æ
· Native Bootstrap jest domy¶lnie w³±czony w systemie

GeoMapa
· GeoMapa jest selektorem kraju > stanu z miastami i polami adresowymi z 250 pañstwami i 6832 obszarami

· Zoptymalizowana obs³uga baz danych opartych na OOP, która zapewnia obs³ugê wielu instancji po³±czenia z baz± danych jednocze¶nie z w³±czonymi sterownikami PDO lub MySQL.
· Dodano kilka przydatnych i nowych funkcji do obs³ugi bazy danych, takich jak db_exists, dblastid, dbnextid itp.

UTF-8
· UTF-8 jako domy¶lny dla baz danych i zestawów znaków.
· Skrypt do konwersji zosta³ równie¿ dostarczony w procedurze uaktualniania.

System blogów
· Wprowadzili¶my nowy system blogów, który pochodzi z Panelu Blog Archive oraz nowego systemu kategorii dynamicznych

Linki do witryn
· Zosta³ stworzony nowy przejazny mobilnie system linków do serwisów
· Nowy system obs³uguje zdjêcia i pozycje podmenu

Dwa nowe panele

· Poni¿ej nag³ówka i powy¿ej stopki

Narzêdzie migracji u¿ytkowników

· Mo¿esz po³±czyæ konta u¿ytkowników z tre¶ciami

System back-end motywów
· Nowy silnik dla administracji ma w³asne motywy

Wid¿ety motywów
· Konfigurowalne wtyczki bezpo¶rednio dla motywów

Zagnie¿d¿one komentarze

· Mo¿esz teraz odpowiadaæ na poszczególne komentarze

Dwie Paczki Ikon
· Font-Awesome
· Entypo

Cztery domy¶lne motywy administratora
· Artemis
· Material
· Venus
· Old_School

Trzy Motywy domy¶lne

· Motyw Fusion
· Motyw Bootstrap
· Motyw SeptenaryInformacje dotycz±ce dokumentacji instalacyjnej i aktualizacji znajduj± siê w pliku Readme.

Je¶li masz jakie¶ problemy lub pytania skorzystaj z naszych for.

Chcieliby¶my ogromnie podziêkowaæ wszystkim, którzy zaanga¿owali siê w realizacjê tego wydania,
Dziêkujemy!

Pozdrowienia,
Management Team

Komentarze

#11 | Pieka dnia 14 maja 2017 09:26
Nie dzia³a cze¶æ, dzia³aj± wszystkie Wink
#12 | adams1692 dnia 01 czerwca 2017 11:24
u mnie nie dzia³a, po wgraniu plików plik install.php nic nie wy¶wietla
#13 | Pieka dnia 01 czerwca 2017 16:13
Forum.
#14 | SebaZ dnia 06 lipca 2017 10:05
Co to kurna jest MVT?
#15 | Pieka dnia 06 lipca 2017 18:55
Proszê: MVT.
#16 | SebaZ dnia 07 lipca 2017 07:16
Fantazja ich ponios³a. Nie ma czego¶ takiego jak MVT we wzorcach architekturze oprogramowania. To zwyk³e MVP - nie zag³êbiaj±c siê w szczegó³y. Mo¿e jeszcze jakie¶ inne mniejsze wzorce kanoniczne da siê upchn±æ jako zbiór z³o¿ony.

Dokumentacji ¿adnej, a szkoda.
#17 | chelsea dnia 19 padziernika 2018 16:15
Support php-fusion postawiony jest na 7 czy 9?
#18 | khaman dnia 19 padziernika 2018 18:05
v7.
#19 | skay dnia 27 listopada 2019 18:31
Mo¿e kto¶ w koñcu zaktualizuje link do Polskich plików? tu siê nic nie dzieje.
#20 | khaman dnia 30 grudnia 2019 08:15
Zaktualizuj. Nic siê nie dzieje, bo nie ma chêtnych do pracy. Support to u¿ytkownicy, którzy tworz± ten cms.

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony
Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

wietne! wietne! 75% [3 gosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 gosw]
Dobre Dobre 0% [0 gosw]
rednie rednie 0% [0 gosw]
Sabe Sabe 25% [1 gos]
Created by Arox Copyright (C) 2004
Copyright (C) 2004 - 2018 Ekipa PHP-Fusion.pl