ForumCaa strona

Nawigacja

Aktualnie online

Goci online: 4

Uytkownikw online: 0

cznie uytkownikw: 25,375
Najnowszy uytkownik: martyna23

Logowanie

Nazwa uytkownika

HasoZarejestruj si

Odzyskaj haso

Shoutbox

Musisz zalogowa si, aby mc doda wiadomo.

JazOOn
17.05.2023 21:20:44
Wasze zdrowie!

hoopak
06.05.2023 14:23:43
Pierwsze konto w 2005 roku, wiêc mi równie¿ wychodzi pe³noletno¶æ Grin

JazOOn
16.04.2023 22:02:01
krasnal i websrv u mnie ca³y czas na kompie :-) no i nie¶miertelny paj±czek

Szapko
16.04.2023 02:42:07
Kusi mnie troche wróciæ do korzeni i stworzyæ jak±¶ stronê na PF Smile

JazOOn
28.03.2023 20:46:59
uuu, Szapko to najwy¿ej piwo mo¿esz :-)

Pobierz now± wersjê
Pobierz podrêcznik
Zobacz inne oficjalne Supporty
Statystyki supportu
PHP-Fuson PL na Facebooku

RSS

PHP-Fusion Magazine - pierwszy magazyn o PHP-Fusion CMS!

Milka dnia 01 kwietnia 2009 07:00 · 24 komentarze · 27866 czyta · Drukuj

Jak ju¿ czê¶æ z Was zauwa¿y³a, niniejszy news by³ jedynie niewinnym, Primaaprilisowym ¿artem. Chcieliby¶my podziêkowaæ wszystkim osobom, które wziê³y udzia³ w naszej zabawie, jak i przeprosiæ za celowe wprowadzenie w b³±d. W koñcu czym by³by 1. kwietnia bez dowcipów i niewielkich k³amstewek? Odpowied¼ zachowamy dla siebie.

Pocz±tkowa tre¶æ newsa:

Patrz±c na datê ostatniego newsa, zapewne my¶licie, ¿e na naszym Supporcie pachnie marazmem. Nic bardziej mylnego.
Dzisiaj chcieliby¶my Wam przedstawiæ dziecko naszej dwumiesiêcznej pracy.

PHP-Fusion Magazine to pierwszy magazyn o PHP-Fusion CMS!

Ów pomys³ zrodzi³ siê w naszych g³owach ju¿ w styczniu, jednak¿e trochê czasu musia³o up³yn±æ, aby wszystko zapi±æ na ostatni guzik. Ca³o¶æ zainicjowa³ jantom, któremu to zawdziêczamy projekt graficzny czasopisma, jak i wygl±d ok³adki. Ka¿dy z naszych administratorów napisa³ tak¿e artyku³ na interesuj±cy go temat. Znajdziecie tam bardzo ciekaw± rozprawê Grzesia na temat optymalizacji bazy danych PHP-Fusion. Pieka skupi³ siê na przetestowaniu kilkunastu hostingów oraz spróbowa³ wybraæ najlepszy z nich, za¶ Wooya w wywiadzie przeprowadzonym przeze mnie, zdradzi kilka sekretów PF v7.01. Bartek, dla odmiany, zrobi³ przegl±d dostêpnych wtyczek dla PHP-Fusion. W³a¶nie to i wiele wiêcej znajdziecie w pierwszym numerze PHP-Fusion Magazine!
Magazyn dostêpny bêdzie zarówno w polskiej, jak i angielskiej wersji jêzykowej, poniewa¿ naszym celem jest stworzenie miêdzynarodowego czasopisma na temat tego CMS-a. Dodatkowo chcemy Was uspokoiæ, PHP-Fusion Magazin bêdzie bezp³atny. Ka¿dy nowy numer znajdziecie w formie pliku pdf na oficjalnej stronie projektu PHP-Fusion Magazine.

Premiera ju¿ jutro! Nie mo¿ecie tego przegapiæ!

Redakcja PHP-Fusion Magazine

Poni¿ej mo¿ecie przeczytaæ angielski news na ten temat (autorstwa Wooyi)

PHP-Fusion Magazine - first PHP-Fusion CMS magazine!

It's with pleasure that we want to announce the publication of the first issue of the PHP-Fusion Magazine, the first magazine about PHP-Fusion CMS, tomorrow.

The idea originated with the administrators of the Polish Support Team in January, but it took some time to work out the details. The whole idea for a magazine is produced by PHP-Fusion users for PHP-Fusion users cam from jantom, who is a magazine graphic designer. Each of our administrators wrote an interesting article about PHP-Fusion. Grzesiu wrote about MySQL base optimisation. Pieka tested some free webhosts and tried to choose best one and Wooya gives some answers about PHP-Fusion v7.01 secrets. Bartek made a review of available infusions for PHP-Fusion. That and more you will find in first edition of PHP-Fusion Magazine!
The magazine will be available in Polish and English versions. Currently the editors are the adminsitrators of the Polish Support Team but we hope that, in the nearest future, it will be international because we want to create an international magazine about our beloved CMS. And of course this magazine will be available for free! Each new edition will be available as PDF file on official PHP-Fusion Magazine site:
http://pfmagazine.net

Second of April - you musn't missed it!

Nasi wêgierscy koledzy po fachu w ten oto sposób rozszerzyli zakres zabawy:

PHP-Fusion Magazine - az elsõ PHP-Fusion CMS magazin

Örömmel jelenthetem a PHP-Fusion Magazine elsõ számának megjelenését - az elsõ PHP-Fusion-nal foglalkozó magazin megjelenését - ami holnap lesz.

Az ötlet a lengyel support oldal adminisztrátorai fejébõl pattant ki még januárban, de kellett egy kis idõ, hogy kidolgozzák a részleteket. A magazint PHP-Fusion felhasználók írják PHP-Fusion felhasználóknak, és jantom publikálja õket, aki egy magazin designere. Az elsõ kiadásba minden lengyel adminisztrátor írt egy érdekes cikket a PHP-Fusion-ról. Grzesiu a MySQL adatbázis optimalizációjáról, Pieka tesztelt néhány ingyenes tárhelyszolgáltatót, és megpróbálta kiválasztani a legjobbat, Bartek a PHP-Fusion-hoz elérhetõ infusion-okról írt, Wooya pedig a PHP-Fusion fejlesztés alatt álló 7.01-es verzióról árul el pár dolgot. ezekkel és még sok mással találkozhattok a PHP-Fusion Magazine elsõ kiadásában.

A magazin angol és lengyel nyelven lesz elérhetõ. Jelenleg a szerkesztõk csak lengyel adminisztrátorok, de remélhetõleg a közeljövõben nemzetközivé válik, mivel egy nemzetközi magazint szeretnének létrehozni a közkedvelt PHP-Fusion-ról.

Természetesen ez a magazin ingyenesen elérhetõ lesz. A magazin kiadásai a magazin weboldaláról lesznek letölthetõek .pdf formátumbaan.
pfmagazine.net
Április másodika - ne hagyd ki!

Korcsii
Site Admin
Hungarian PHP-Fusion Team

Jeszcze raz dziêkujê naszym wszystkim sympatykom, przeciwnikom i tym niezdecydowanym za udzia³ w naszej niewinnej zabawie. W przysz³ym roku 1. kwietnia te¿ nie bêdzie normalny. Kto wie, mo¿e wtedy PHP-Fusion Magazine nie bêdzie tylko iluzj±...

Komentarze

#21 | jantom dnia 02 kwietnia 2009 15:57
Nie tylko Ty. Kto wie, mo¿e kiedy¶ co¶ takiego powstanie, tylko przestaniemy tyle czasu spêdzaæ na moderowaniu forum, testowaniu wtyczek etc.
#22 | Kinimodek dnia 04 kwietnia 2009 23:53
A ju¿ siê ucieszy³em, ¿e wnios³em chocia¿ troszkê czego¶ kreatywnego na forum i strone... Sad
#23 | Vallhalen dnia 05 kwietnia 2009 22:29
@jantom obawiam sie, ¿e edukacja spo³eczenstwa jakiej dokonujecie jest kolejn± nie koñczonc± siê opowie¶cia Grin
#24 | fers dnia 14 kwietnia 2009 21:44
ciekawe ile kosztuje stworzenie tego magazynu i czy da siê zarobiæ na tym magazynie. W pe³ni popieram, mo¿e nawet ma³y sponsoring Shock)

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Created by Arox Copyright (C) 2004
Copyright (C) 2004 - 2018 Ekipa PHP-Fusion.pl