ForumCaa strona

Nawigacja

Aktualnie online

Goci online: 4

Uytkownikw online: 0

cznie uytkownikw: 25,375
Najnowszy uytkownik: martyna23

Logowanie

Nazwa uytkownika

HasoZarejestruj si

Odzyskaj haso

Shoutbox

Musisz zalogowa si, aby mc doda wiadomo.

JazOOn
17.05.2023 21:20:44
Wasze zdrowie!

hoopak
06.05.2023 14:23:43
Pierwsze konto w 2005 roku, wiêc mi równie¿ wychodzi pe³noletno¶æ Grin

JazOOn
16.04.2023 22:02:01
krasnal i websrv u mnie ca³y czas na kompie :-) no i nie¶miertelny paj±czek

Szapko
16.04.2023 02:42:07
Kusi mnie troche wróciæ do korzeni i stworzyæ jak±¶ stronê na PF Smile

JazOOn
28.03.2023 20:46:59
uuu, Szapko to najwy¿ej piwo mo¿esz :-)

Pobierz now± wersjê
Pobierz podrêcznik
Zobacz inne oficjalne Supporty
Statystyki supportu
PHP-Fuson PL na Facebooku

RSS

Wykaz postw uytkownika - Apis - ktre otrzymay punkt za pomoc

ApisPHP-Fusion 8.00.xx - spolszczenie pe³ne (mam pewno¶æ w 99,9%). Uzna³em, ¿e nasze przyzwyczajenie do okre¶leñ z poprzednich wersji PHP-Fusion s± godne zachowania i zamiast "konfiguracja administratora" w PA jest po staremu "System", "Tre¶æ", "U¿ytkownicy" itp. Je¶li kto¶ zauwa¿y b³êdy lub braki - proszê o zg³oszenie.

Nie spolszczy³em jedynie plików themów, bo je¶li kto¶ bêdzie u¿ywa³ tego czy innego - sam sobie spolszczy. Ja u¿ywam zwykle w³asnych. Czê¶ciowo s± spolszczone przez poprzedników.
   
ApisMo¿esz na localhost zaktualizowaæ stronkê do wersji z tego posta http://www.php-fu...ost_184824 . Ta wersja dzia³a na PHP 7.x.x - sprawdzone w 100%.

Mo¿esz te¿ zainstalowaæ wy¿ej wspomnian± wersjê na czysto, a potem spróbowaæ zaimportowaæ bazê danych z poprzedniej wersji. Problem mo¿e byæ jeden, ¿e Twoja wersja PHP-Fusion to nie jest 7.02.07. Mo¿e najpierw na localu podnie¶ serwis do wy¿szej wersji a potem mo¿esz zrobiæ tak jak ja to kiedy¶ uczyni³em: http://www.php-fu...ost_185358
   
ApisJa tam zmienia³em i dzia³a³o...
   
Apis1. Musisz sobie skonfigurowaæ "ustawienia newsów" (tam jest wszystko: jakiej wielko¶ci maj± byæ miniatury, zdjêcia itd).

2. W niektórych skórkach nie ma tej galerii newsów, w niektórych jest ale zdjêcia s± ca³e tylko pomniejszone.

2. Nie wiem która to wersja Fusion 9 (podaj ca³y numer: 9.03.xxx ). W wersji 9.03.110 powinno to wygl±daæ inaczej. Zaktualizuj jesli masz starsz±. Link do pobrania najnowszej: https://www.php-f...ile_id=616
   
ApisRadzê zmieniæ temat w±tku Smile
Bootstrap_theme w za³±czniku
   
ApisPoziome menu ma t³o jako gradient. Aby zmieniæ wygl±d (kolor) - trzeba zmieniæ warto¶ci RGB w themes/bootstrap/styles.min.css w linii .navbar-default warto¶ci RGB w linear-gradient(to bottom,#fff 0%,#f8f8f8 100%)

T³o w panelach jest ³atwiej - tam gdzie pisa³em poprzednio: includes/bootstrap/bootstrap3/css/bootstrap.min.css w linii .list-group-item background-color: #fff; na w³asny kolor jak zrobi³em na obrazku.
   
Apisincludes/bootstrap/bootstrap3/css/bootstrap.min.css

a {
color: #wstaw_w³asny;
   
ApisKomunikat zignoruj - u mnie tak¿e taki siê wy¶wietla a SEO-SEF dzia³a. Je¶li mimo wszystko nie masz efektu w postaci przyjaznych linków - zapewne nie masz w³±czonych bezpo¶rednich odno¶ników w poszczególnych kategoriach (newsy, artyku³y, blog itd.). One domyslnie s± wy³±czone. Napis "W³±czone" jest b³êdem polskich plików jêzykowych. Powinno byæ "W³±cz". Pobierz sobie moje locale - wgraj i pozbêdziesz siê k³opotu.
   
ApisIstnieje taki panel. Jest na g³ównym suporcie, ale oszczêdzê Ci szukania - masz w za³±czniku. Dodaj do infusions, w³±cz panel w PA (¶rodek dó³, na wszystkich stronach). Jest bardzo ³adny - w polskich plikach jêzykowych mojego skromnego autorstwa jest miejsce na wpisanie dostêpu do "Polityki prywatno¶ci" w Twoim serwisie.
Demo na mojej testowej: http://www.zeglug...9/homepage
   
ApisTego w panelu admina nie zrobisz. Ani w plikach skórki. Musisz zmodyfikowaæ plik home.php ustawiæ inny limit wy¶wietlanych elementów. Rzecz w tym, ¿e zmienisz liczbê WSZYSTKICH elementów na stronie g³ównej. W pliku home.php odszukaj:
Rozwi Kod rdowy

Zmieñ w ostatniej z cytowanych linii (limit) liczbê "3" na "6"
   
ApisJe¶li chcia³by¶ zmieniæ tylko liczbê newsów (a inne czyli artyku³y, blogi, pliki pozostawiæ w liczbie 3) - pozostawiasz ten limit na "3" a zmiany dokonujesz tylko w liczbie newsów. Odszukaj:
Rozwi Kod rdowy
i zmieñ na
Rozwi Kod rdowy

Mo¿esz tu wstawiæ dowoln± liczbê podzieln± przez 3 jesli chcesz np. 9, 12 newsów ...
   
Apispatgaret

Po pierwszym
Rozwi Kod rdowy
wstaw:
Rozwi Kod rdowy
   
ApisLiczba znaków na stronie g³ównej nie ma nic wspólnego z u¿yt± skórk±. Nale¿y odszukaæ w themes/templates/global plik homepage.tpl.php i w nim dokonaæ zmian. Odszukaæ fragment:

Rozwi Kod rdowy

i liczbê "200" zmieniæ na w³asn± ilo¶æ znaków. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e zmieni siê liczba znaków nie tylko w newsach ale te¿ w innych elementach na stronie g³ównej (np. w artyku³ach).
   
ApisMAsz zrobione. Nale¿y siê "Pomóg³" Grin Grin
   
ApisU¿yj pliku home.php z wersji 9.10.10, którego w 9.10.20 ju¿ nie ma i ustaw jako stronê g³ówn± "home.php". Bêdziesz mia³ na stronie g³ównej bezpo¶rednie odno¶niki w newsach. Odszukaj w tym pliku na pocz±tku linii
Rozwi Kod rdowy
i zmieñ sobie te liczbê na tak± ile newsów chcesz mieæ.
   
ApisJe¶li ten panel jest jednakowy dla wszystkich artyku³ów/newsów - mo¿na go zaincludowaæ w kodzie artyku³u/newsa na samym koñcu. Bêdzie niejako "wewn±trz" artyku³u/newsa (nie bêdzie oddzielony jak inne panele).
   
ApisW PHPFusion 9 mo¿na tworzyæ kategorie. Jest przecie¿ wybór w Panelu Administracyjnym -> Zarz±dzanie tre¶ci±-> Dodatkowe strony -> Publikacja strony. Ka¿da ze stron dodatkowych mo¿e byæ rodzicem (kategori±) a do niej dodawaæ mo¿na inne strony. Nie muszê dodawaæ, ¿e mo¿na wybraæ widoczno¶æ takiej kategorii dla okreslonych grup.
   
Created by Arox Copyright (C) 2004
Copyright (C) 2004 - 2018 Ekipa PHP-Fusion.pl