ForumCaa strona

Nawigacja

Aktualnie online

Goci online: 7

Uytkownikw online: 0

cznie uytkownikw: 25,375
Najnowszy uytkownik: martyna23

Logowanie

Nazwa uytkownika

HasoZarejestruj si

Odzyskaj haso

Shoutbox

Musisz zalogowa si, aby mc doda wiadomo.

JazOOn
17.05.2023 21:20:44
Wasze zdrowie!

hoopak
06.05.2023 14:23:43
Pierwsze konto w 2005 roku, wiêc mi równie¿ wychodzi pe³noletno¶æ Grin

JazOOn
16.04.2023 22:02:01
krasnal i websrv u mnie ca³y czas na kompie :-) no i nie¶miertelny paj±czek

Szapko
16.04.2023 02:42:07
Kusi mnie troche wróciæ do korzeni i stworzyæ jak±¶ stronê na PF Smile

JazOOn
28.03.2023 20:46:59
uuu, Szapko to najwy¿ej piwo mo¿esz :-)

Pobierz now± wersjê
Pobierz podrêcznik
Zobacz inne oficjalne Supporty
Statystyki supportu
PHP-Fuson PL na Facebooku

RSS

Konto Supportu na Facebooku

hoopak dnia 22 marca 2010 16:26 · 3 komentarze · 13361 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Informacje Wychodz±c naprzeciw zapotrzebowaniu i nie ukrywajmy, równie¿ modzie, Polski Oficjalny Support PHP-Fusion zago¶ci³ na Facebooku.
Od teraz, ka¿dy u¿ytkownik Supportu, a tak¿e osoba niezarejestrowana, mog± do³±czyæ do grupy naszych fanów i otrzymywaæ naj¶wie¿sze informacje wprost na swoje konta na Facebooku. Po lewej stronie pod buttonami pojawi³ siê panel, wy¶wietlaj±cy fanów naszej strony oraz pozwalaj±cy do nich b³yskawicznie do³±czyæ, do czego, oczywi¶cie, gor±co wszystkich zachêcamy.
Liczymy, ¿e bêdziecie zadowoleni z nowej funkcjonalno¶ci Supportu i bêdzie Wam ona dobrze s³u¿yæ.

Podsumowanie a(u)kcji Supportu na rzecz WO¦P 2010

Pieka dnia 18 stycznia 2010 15:10 · 0 komentarzy · 13819 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Informacje W dniu 13 stycznia 2010 roku, czyli trzy dni po finale XVIII ju¿ grania tym razem "pe³noletniej" Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy, zakoñczy³a siê nasza trzecia i zarazem ostatnia aukcja na rzecz tej fundacji. Dziekujê wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili siê do jej zorganizowania i przede wszystkim, zebrania sporej jak na obecne czasy recesji kwoty 421 z³, która zosta³a automatycznie przekazana na rzecz WO¦P 2010. Jest mi bardzo mi³o, ¿e pomimo trudno¶ci z jakimi ostatnimi czasy boryka siê ka¿dy z nas, uda³o siê zebraæ tak ambitn±, mimo, ¿e minimalnie ni¿sz± ni¿ zesz³oroczna kwotê pieniêdzy. Dziêkujê w imieniu swoim oraz ca³ej ekipy naszego Supportu.

PHP-Fusion v7.00.07

jantom dnia 12 stycznia 2010 18:55 · 15 komentarzy · 23569 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Aktualno¶ci Pojawi³a siê nowa wersja PHP-Fusion, oznaczona numerem 7.00.07. Jej zadaniem jest usuniêcie zauwa¿onych b³êdów, w tym tych spowodowanych poprzedni± aktualizacj±. Pozbyto siê równie¿ b³êdu "roku 2010" - od teraz mo¿na planowaæ newsy na dalsze lata.

Pliki do pobrania:

Aukcja dla WO¦P! Wspomó¿my chore dzieci w walce z rakiem!

Pieka dnia 09 grudnia 2009 19:30 · Czytaj wicej · 13 komentarze · 20537 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Informacje

10 stycznia 2010 roku rusza ju¿ XVIII Fina³ Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy! Jak zd±¿yli¶cie pewnie zauwa¿yæ, od kilku dni widoczny jest na naszej stronie banner Fundacji Jurka Owsiaka, jednak¿e to nie wszystko, co zaplanowali¶my z tej okazji...

Jako Support postanowili¶my tak¿e wystawiæ Aukcjê Allegro, której przedmiotem jest 100 000 wy¶wietleñ bannera na naszej stronie. Aukcja ma na celu pomóc WO¦P w zebraniu jak najwiêkszej kwoty na WCZESNE WYKRYWANIE NOWOTWORÓW U DZIECI.

Aukcja PHP-Fusion PL dla WO¦P 2010!

Liczymy równie¿ na Was, Drodzy U¿ytkownicy!
Je¶li chcecie nam pomóc w wylicytowaniu jak najwy¿szej kwoty na rzecz WO¦P, to mo¿ecie zrobiæ to wstawiaj±c na swoich stronach nasz banner aukcji, którego kod znajdziecie w czê¶ci rozszerzonej newsa.

PHP-Fusion v7.00.06

jantom dnia 01 grudnia 2009 10:55 · Czytaj wicej · 12 komentarze · 18973 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Aktualno¶ci Pojawi³a siê nowa wersja PHP-Fusion v7. Znajdziemy w niej poprawki zg³oszonych przez u¿ytkowników b³êdów oraz usprawnienia zwi±zane ze zmianami wprowadzonymi w PHP 5.3. W Laboratorium MOD-u³ów znajdziecie zaktualizowane paczki dla kodowania ISO oraz UTF-8, uzupe³nione o polskie pliki jêzykowe.

Pliki do pobrania:

PHP-Fusion v6.01.19 - aktualizacja dla PHP-Fusion v6.01.18

jantom dnia 28 listopada 2009 21:00 · 5 komentarzy · 13990 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Bezpieczeñstwo DevTeam opublikowa³ ³atkê zabezpieczaj±c± przed powa¿n± luk± umo¿liwiaj±c± wstrzykniêcie kodu MySQL w ostatniej wersji PHP-Fusion v6. PHP-Fusion v7 jest lepiej zabezpieczone i niniejszy b³±d go nie dotyczy. Nowa paczka zawiera ju¿ poprawione pliki, o potrzebnych zmianach mo¿na przeczytaæ na G³ównym Supporcie, jak i te¿ zapoznaæ siê z ostatnimi zmianami na SVN (rewizja 1420).

Aktualizacja jak zwykle polega na wgraniu rozpakowanego archiwum do katalogu, w którym trzymamy PHP-Fusion, a nastêpnie na przej¶ciu do Panelu administracyjnego -->Zarz±dzania stron± --> Aktualizacja oraz postêpowaniu zgodnie z instrukcjami wy¶wietlanymi na ekranie.

PHP-Fusion v6 nie jest ju¿ rozwijane i proponujemy wszystkim korzystaj±cym z PHP-Fusion v6 aktualizacjê do jego najnowszej wersji m.in. z powodu lepszych zabezpieczeñ oraz dodatkowych elementów.

Pliki do pobrania:

Aktualizacja (29 XI 2009): Do pe³nej paczki wkrad³ siê b³±d, w wyniku którego by³a dostarczona stara wersja pliku member_poll_panel.php. Wszystkie osoby, które j± pobra³y, prosimy o wgranie na serwer zawarto¶ci paczki aktualizacyjnej.

5 lat Supportu - odrobina historii okraszona statystykami

Pieka dnia 16 lipca 2009 23:27 · Czytaj wicej · 24 komentarze · 28035 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Aktualno¶ci Czas leci, o tym ka¿dy z nas przekonuje siê wcze¶niej bad¼ pó¼niej. To fakt, którego nie da siê zmieniæ. W dniu dzisiejszym, stanowi±cym zwieñczenie piêcioletniego okresu istnienia naszego Supportu jest to szczególnie widoczne, tym bardziej w ¶wietle przytoczonych w dalszej czê¶ci newsa opowiadañ dawnej i obecnej administracji, które zebra³ dla nas wszystkich jantom oraz statystyk, bêd±cych owocem pracy Milki. Wszystkich Was zapraszam do przeczytania ca³o¶ci przygotowanego materia³u. Mam nadziejê, ¿e Wam równie¿ udzieli siê refleksyjny i co by nie mówi±c równie¿ ¶wi±teczny nastrój.

PHP-Fusion Design Team

jantom dnia 09 lipca 2009 10:52 · Czytaj wicej · 8 komentarzy · 15433 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Oficjalne Starefossen: Zespó³ zarz±dzaj±cy PHP-Fusion (PHP-Fusion Management Team) podj±³ decyzjê o próbie odtworzenia Design Teamu (zespo³u projektantów). W zwi±zku z tym, poszukujemy ludzi zaznajomionych z PHP-Fusion i jego wygl±dem. Potrzebujemy osób z umiejêtno¶ciami projektowania, rysowania, tworzenia skórek, pisania kodu PHP oraz marketingowców. Je¶li masz umiejêtno¶ci w przynajmniej jednym z wymienionych obszarów i chcesz wspó³tworzyæ przysz³o¶æ PHP-Fusion, przeczytaj dalsz± czê¶æ newsa.

Ma³e przemeblowanie w Ekipie - nowy moderator

Milka dnia 07 lipca 2009 20:30 · 11 komentarzy · 20738 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

U¿ytkownicy Wakacje - czas urlopów, wypoczynku, b³ogiego lenistwa, opalania siê, k±pieli, a tak¿e odrobiny szaleñstwa. Mimo to, w¶ród spo³eczno¶ci Supportu s± i tacy, którzy wol± czê¶æ swojego wolnego czasu przeznaczyæ na pomaganie i pilnowanie u¿ytkowników na naszym forum.
Pragnê wszystkim oficjalnie og³osiæ, i¿ w dniu dzisiejszym do grona moderatorów do³±czy³ zezol.
Gratulujemy koledze awansu! Mamy nadziejê, ¿e dobrze bêdzie nam siê wspó³pracowa³o. Zezol, ¿yczymy Ci wytrwania okresu próbnego i zostania z nami jak najd³u¿ej po tej drugiej stronie lustra.
Chcia³abym tak¿e zdementowaæ kr±¿±ce po Supporcie plotki, i¿ ka¿dy w Ekipie musi lubiæ colê - zezol jest idealnym przyk³adem tego, ¿e tak nie jest ;)

Created by Arox Copyright (C) 2004
Copyright (C) 2004 - 2018 Ekipa PHP-Fusion.pl