ForumCaa strona

Nawigacja

Aktualnie online

Goci online: 10

Uytkownikw online: 0

cznie uytkownikw: 25,375
Najnowszy uytkownik: martyna23

Logowanie

Nazwa uytkownika

HasoZarejestruj si

Odzyskaj haso

Shoutbox

Musisz zalogowa si, aby mc doda wiadomo.

JazOOn
17.05.2023 21:20:44
Wasze zdrowie!

hoopak
06.05.2023 14:23:43
Pierwsze konto w 2005 roku, wiêc mi równie¿ wychodzi pe³noletno¶æ Grin

JazOOn
16.04.2023 22:02:01
krasnal i websrv u mnie ca³y czas na kompie :-) no i nie¶miertelny paj±czek

Szapko
16.04.2023 02:42:07
Kusi mnie troche wróciæ do korzeni i stworzyæ jak±¶ stronê na PF Smile

JazOOn
28.03.2023 20:46:59
uuu, Szapko to najwy¿ej piwo mo¿esz :-)

Pobierz now± wersjê
Pobierz podrêcznik
Zobacz inne oficjalne Supporty
Statystyki supportu
PHP-Fuson PL na Facebooku

RSS

PHP-Fusion v7.01.04

Pieka dnia 22 stycznia 2011 00:30 · Czytaj wicej · 3 komentarze · 8170 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Aktualno¶ci Nowa wersja PHP-Fusion, oznaczona numerem 7.01.04 zosta³a wydana w godzinach wieczornych dnia poprzedniego.

Bie¿±ca aktualizacja poprawia kolejne b³êdy znalezione w poprzedniej wersji.
Specjalne podziêkowania w stronê u¿ytkowników MarcusG i gh0st2k.

Status prawny PHP-Fusion po odej¶ciu Nicka Jones'a, zmiany na php-fusion.co.uk

khaman dnia 17 stycznia 2011 19:21 · Czytaj wicej · 3 komentarze · 6693 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Oficjalne Po odej¶ciu za³o¿yciela Nicka Jonesa, by³y pewne zapytania o status prawny CMS. Zgodnie z prawem UK "programy komputerowe" s± objête ustawodawstwem dotycz±cym prawa autorskiego "Dzie³a literackie" i jako takie prawa autorskie pozostanie pod Nickiem do 70 lat po jego ¶mierci, w jego maj±tku. Oznacza to, ¿e stan PHP-Fusion jest bez zmian, pozostaje jako Open Source z prawami autorskimi Nicka Jonesa, zarz±dzane przez PHP-Fusion Management Team i tak te¿ bêdzie chronione przed naruszaniem licencji.

Podsumowanie akcji na rzecz WO¦P 2011

Pieka dnia 09 stycznia 2011 23:41 · Czytaj wicej · 1 komentarz · 7024 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Informacje W dniu dzisiejszym, czyli 9 stycznia 2011 roku zakoñczy³o siê nasze wspólne granie z Wielk± Orkiestr± ¦wi±tecznej Pomocy, a tym samym nasza czwarta i zarazem ostatnia aukcja na rzecz tej fundacji. Dziêkujê wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili siê do jej zorganizowania i przede wszystkim, zebrania, co prawda du¿o ni¿szej ni¿ w latach poprzednich, ale nadal ca³kiem poka¼nej kwoty 245,50 z³, która zosta³a automatycznie przekazana na rzecz WO¦P 2011. Jest mi bardzo mi³o, ¿e mimo wszystko uda³o nam siê wspólnymi si³ami co¶ osi±gn±æ. Dziêkujê w imieniu swoim oraz ca³ej ekipy naszego Supportu.

W rozwiniêciu newsa znajdziecie linki do wszystkich naszych aukcji w tej edycji WO¦P.

Nick Jones 1973 - 2011 (Digitanium)

Pieka dnia 06 stycznia 2011 01:28 · Czytaj wicej · 25 komentarzy · 68630 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Oficjalne Z ciê¿kim sercem zawiadamiamy, ¿e po ciê¿kiej chorobie zmar³ Nick Jones vel Digitanium, twórca i najwiêkszy propagator PHP-Fusion.

Panie ¶wieæ nad jego dusz±.

Nick, bêdzie nam Ciê bardzo brakowa³o...

Ekipa Polskiego Oficjalnego Supportu PHP-Fusion

06.01.2011 - 18:59 W rozwiniêciu newsa znajdziecie oficjaln± informacjê dostêpn± na G³ównym Supporcie PHP-Fusion.

PHP-Fusion v7.01.03

bartek124 dnia 03 stycznia 2011 22:51 · Czytaj wicej · 7 komentarzy · 7842 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Aktualno¶ci Nowa wersja PHP-Fusion, oznaczona numerem 7.01.03, zosta³a wydana!

Aktualizacja poprawia szereg b³êdów znalezionych w poprzedniej wersji. Nowo¶ci± jest tzw. noscript message, czyli wiadomo¶æ informuj±ca o potrzebie w³±czenia JavaScript w przegl±darce w celu prawid³owego dzia³ania witryny.

08.01.2011 - Paczka zosta³a uzupe³niona o brakuj±ce polskie pliki jêzykowe. Przepraszamy za b³±d.

Co¶ siê koñczy, co¶ siê zaczyna...

jantom dnia 01 stycznia 2011 01:00 · 10 komentarzy · 6873 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

U¿ytkownicy Cytuj±c polskiego klasyka fantastyki, chcia³bym przekazaæ u¿ytkownikom, moderatorom, administratorom, wrogom, przyjacio³om i tym obojêtnym, Wam wszystkim, pewn± informacjê. Zbytnio Was szanujê, by nie napisaæ o tym.
Od dzisiaj przestajê byæ Administratorem Polskiego Oficjalnego Supportu PHP-Fusion i wracam w szeregi jego zwyk³ych u¿ytkowników.
Dziêkujê za te kilka lat wspó³pracy, która nieraz by³a wielkim zaszczytem, a czasami wielkim brzemieniem. Dziêkujê za pojawiaj±ce siê s³owa ciep³e, jak i gorzkie. Po prostu...
Dziêkujê za wszystko. I pozdrawiam Was, wszystkich razem, i ka¿dego z osobna.
By³y Administrator Polskiego Oficjalnego Supportu PHP-Fusion
Tomasz "jantom" Jankowski

Pomó¿my chorym dzieciom! Aukcja na rzecz WO¦P 2011!

Pieka dnia 05 grudnia 2010 00:45 · Czytaj wicej · 6 komentarzy · 9110 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Informacje 9 stycznia 2011 roku rusza ju¿ XIX Fina³ Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy! Jak zd±¿yli¶cie pewnie zauwa¿yæ, od kilku dni widoczny jest na naszej stronie banner Fundacji Jurka Owsiaka. To jednak nie wszystko, co zaplanowali¶my z tej okazji...

Jak co roku postanowili¶my tak¿e wystawiæ pierwsz± z szeregu aukcjê WO¦P Allegro, której przedmiotem jest 100 000 wy¶wietleñ bannera na naszej stronie. Aukcja ma na celu pomóc WO¦P w zebraniu jak najwiêkszej kwoty na dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi.

Aukcja PHP-Fusion PL dla WO¦P 2011!

Liczymy równie¿ na Was, Drodzy U¿ytkownicy!
Je¶li chcecie nam pomóc w wylicytowaniu jak najwy¿szej kwoty na rzecz WO¦P, to mo¿ecie zrobiæ to wstawiaj±c na swoich stronach nasz banner aukcji, którego kod znajdziecie w czê¶ci rozszerzonej newsa.

Aktualizacja 19.12.2010: Pierwsza aukcja, której przedmiotem by³o 100 tysiêcy ods³on bannera zamknê³a siê kwot± 51 z³, a to za spraw± osoby o nicku Spaiks, która mimochodem jest równie¿ naszym d³ugoletnim u¿ytkownikiem o tym samym nicku. Dziêkujemy!

Aktualizacja 20.12.2010: W dniu dzisiejszym rozpoczê³a siê kolejna aukcja na rzecz WO¦P, dostêpna pod tym samym adresem. Tym razem jej przedmiotem jest 50 tysiêcy ods³on bannera. Serdecznie zapraszamy!

Aktualizacja 27.12.2010: Chwilê temu zakoñczy³a siê nasza druga aukcja, na której zaoferowane ods³ony w wielko¶ci 50 tysiêcy osi±gnê³y kwotê 102 z³otych i 50 groszy. A wszystko to dziêki Waszej wspó³pracy. Wszystkim bior±cym w niej udzia³ bardzo dziêkujemy!

Aktualizacja 30.12.2010: W dniu dzisiejszym rozpoczê³a siê kolejna, trzecia ju¿ aukcja na rzecz WO¦P. Znajdziecie j± pod tym samym, co zawsze adresem. Jej przedmiotem jest jak poprzednio 50 tysiêcy ods³on bannera. Serdecznie zapraszamy!

Aktualizacja 02.01.2011: Dzisiejszej nocy zakoñczy³a siê trzecia aukcja, na której kolejny raz zaoferowali¶my 50 tysiêcy ods³on bannera. Po ma³ej licytacji osi±gnê³y kwotê 41 z³otych. Wszystkim bior±cym w niej udzia³ dziêkujemy!

Aktualizacja 02.01.2011: W dniu dzisiejszym rozpoczê³a siê czwarta i zarazem ostatnia ju¿ aukcja na rzecz WO¦P. Znajdziecie j± pod znanym Wam adresem. Jej przedmiotem na odmianê jest konto WWW na okres 12 miesiêcy o wielko¶ci 250 MB i transferze miesiêcznym a¿ 25 GB. Polecamy i serdecznie zapraszamy!

Aktualizacja 09.01.2011: Zakoñczy³a siê czwarta, ostatnia ju¿ aukcja w tej edycji WO¦P, na której premierowo zaoferowali¶my konto WWW o walorach 250 MB/25 GB/12 miesiêcy. Licytacja zakoñczy³a siê kwot± 51 z³otych. Wszystkim bior±cym w niej udzia³ dziêkujemy!

Konferencja deweloperów z u¿ytkownikami

khaman dnia 15 listopada 2010 12:18 · Czytaj wicej · 5 komentarzy · 8191 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Aktualno¶ci Drodzy U¿ytkownicy, jak zapewne ostatnio zauwa¿yli¶cie projekt PHP-Fusion przechodzi wiele zmian, nie tylko tych widocznych, ale tak¿e tych, które przebiegaj± poza scen±. W zwi±zku z tym zapewne macie sporo uwag oraz pytañ, które deweloperzy chcieliby us³yszeæ. Od Was przede wszystkim zale¿y w jakim kierunku pójd± przysz³e projekty.

Chcieliby¶my zaprosiæ Was na konferencjê 01 grudnia 2010 o 19:00...

Nowe otwarcie PHP-Fusion.co.uk

jantom dnia 01 listopada 2010 20:30 · 8 komentarzy · 8521 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Aktualno¶ci Planowane od pocz±tku roku scalenie 3 stron - PHP-Fusion Mods, PHP-Fusion Themes oraz G³ównego Supportu PHP-Fusion sta³o siê faktem - od dzisiaj, w celu poszukiwania dowolnych, anglojêzycznych informacji na temat PHP-Fusion, wystarczy przej¶æ na http://www.php-fusion.co.uk, które, tak jak dotychczas, jest g³ówn± stron± projektu.

Z tym faktem zwi±zane s± te¿ inne informacje. Strony Themes i Mods bêd± dostêpne jeszcze przez 6 miesiêcy, jednak¿e bez mo¿liwo¶ci rejestracji nowych kont czy dodania jakiejkolwiek tre¶ci. To samo tyczy siê zawarto¶ci baz, odpowiednio, skórek i wtyczek obu podstron. W zamian otrzymujemy nowe narzêdzie - AddonDB, które obejmowaæ bêdzie wszystkie rodzaje plików przeznaczonych do wspó³dzia³ania z PHP-Fusion.

Kolejn± nowo¶ci± jest unormowanie sytuacji dotycz±cej licencjonowania PHP-Fusion. Ca³y czas podstaw± jest licencja AGPL, jednak¿e obok niej pojawi³y siê nowe formy licencjonowania, pozbawione tylu kontrowersji i niejasno¶ci, co dostêpne wcze¶niej opcje. Z ka¿d± z nich mo¿na zapoznaæ siê na PHP-Fusion Licensing, a w przysz³o¶ci równie¿ na naszej stronie, w formie nieoficjalnego t³umaczenia.

Created by Arox Copyright (C) 2004
Copyright (C) 2004 - 2018 Ekipa PHP-Fusion.pl