ForumCaa strona

Nawigacja

Aktualnie online

Goci online: 13

Uytkownikw online: 0

cznie uytkownikw: 25,375
Najnowszy uytkownik: martyna23

Logowanie

Nazwa uytkownika

HasoZarejestruj si

Odzyskaj haso

Shoutbox

Musisz zalogowa si, aby mc doda wiadomo.

JazOOn
17.05.2023 21:20:44
Wasze zdrowie!

hoopak
06.05.2023 14:23:43
Pierwsze konto w 2005 roku, wiêc mi równie¿ wychodzi pe³noletno¶æ Grin

JazOOn
16.04.2023 22:02:01
krasnal i websrv u mnie ca³y czas na kompie :-) no i nie¶miertelny paj±czek

Szapko
16.04.2023 02:42:07
Kusi mnie troche wróciæ do korzeni i stworzyæ jak±¶ stronê na PF Smile

JazOOn
28.03.2023 20:46:59
uuu, Szapko to najwy¿ej piwo mo¿esz :-)

Pobierz now± wersjê
Pobierz podrêcznik
Zobacz inne oficjalne Supporty
Statystyki supportu
PHP-Fuson PL na Facebooku

RSS

Zobacz temat

 Drukuj temat
[OH] Nicks Mod - kolorowanie, style, prefixy dla nicków
bartek124
Jaki¶ czas temu zacz±³em tworzyæ co¶ a'la kolorowanie z eXtreme-Fusion, czyli kolorowanie nicków zale¿ne od grupy, w jakiej siê u¿ytkownik znajduje. Jako¶ dzi¶ mnie natchnê³o i to skoñczy³em Smile.

Co mo¿emy, a co nie?
 1. dla ka¿dej z grup mo¿emy ustalaæ przedrostek nicku (prefix), kolor oraz styl
 2. to samo mo¿emy ustalaæ dla Administratorów i Super Administratorów
 3. u¿ytkownicy nale¿±cy do wiêkszej liczby grup mog± sobie wybraæ kolor
 4. nie mo¿emy ustalaæ prefixu, koloru i stylu zwyk³ym u¿ytkownikom (tj. bez ¿adnej grupy)Dlaczego? Po pierwsze, wymaga³oby to przetworzenie przez parser ka¿dego nicku, co zwiêkszy³oby obci±¿enie, a po drugie, to i tak bez sensu Wink.


Instalacja:
 1. Umie¶æ zawarto¶æ foldera php-files na serwerze w katalogu g³ównym witryny.
 2. Nadaj plikowi infusions/nicks_mod_panel/nicks_mod_cache.php CHMODy 777.
 3. Zaloguj siê na stronie jako administrator.
 4. Przejd¼ do: Panel administracyjny -> Zarz±dzanie stron± -> Wtyczki.
 5. Znajd¼ na li¶cie wtyczkê Nicks Mod Panel i kliknij Instaluj.
 6. Przejd¼ do: Panel administracyjny -> Zarz±dzanie u¿ytkownikami -> Pola profilu.
 7. Znajd¼ na li¶cie pole Pierwszorzêdna grupa i w³±cz je.
 8. Przejd¼ do: Panel administracyjny -> Zarz±dzanie stron± -> Zarz±dzanie panelami.
 9. Dodaj panel nicks_mod_panel, a nastêpnie go w³±cz.


Wszystkie ustawienia mo¿emy modyfikowaæ w Panelu Admina wtyczki.

Wszelkie b³êdy, sugestie, propozycje proszê zg³aszaæ w tym temacie.

Pozdro!!
bartek124 doda/a nastpujc pliki:
nicks_mod_16.zip [47.54kB / 2669 Pobrane]
v7-nicks_mod_16_fix2.zip [49.13kB / 655 Pobrane]

Edytowane przez Pieka dnia 27.10.2018 10:03:23
userbar_bartek124_net.png mw.gif Nie pomagam na komunikatorach oraz PW!
 
www.bartek124.net
eridor
Sorry, ale kolorowanie nie dzia³a.. Testujê na swojej stronie www.smoki.org.
Tzn, nie koloruje nicków na ¿adnej podstronie...

Ale sam pomys³ ¶wietny Smile
Rozwiniêcie colored_nick_panel

Edit: A przepraszam, dzia³a Smile
Tylko 2 rzeczy wszystko psuj±:
1. Nie mo¿na zdj±æ postawionego prafiksa (mo¿na tylko go dodaæ lub zmieniæ)
2. Nie koloruj± siê nicki w modyfikacji "Ostatnio Widziani"

Poradzisz co¶ na to?
Edytowane przez Pieka dnia 04.01.2009 18:32:49
...
 
http://hobbit.avatar.net.pl
bartek124
@eridor - zaraz lookne.
Trochê dziwnie zrobi³em edycjê ale nie chcia³o mi sie kombinowaæ inaczej Pfft
Edytowane przez bartek124 dnia 04.01.2009 18:35:26
userbar_bartek124_net.png mw.gif Nie pomagam na komunikatorach oraz PW!
 
www.bartek124.net
eridor
Je¶li chcesz, mogê ci nawet daæ admina do testowania na mojej stronie..

I Po prostu jak edytujesz kolor, i jest jakie¶ puste miejsce, to on nie czyta tego, jako usuñ, tylko jako nic nie rób...

Wiadomo¶æ doklejona:
Znalaz³em nietypowy sposób, w miejsce prefiks dajemy spacjê i wtedy niczego nie dodaje.
Edytowane przez Pieka dnia 04.01.2009 18:48:11
...
 
http://hobbit.avatar.net.pl
bartek124
W pliku last_seen_users_panel.php znajd¼:
Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy


I usuñ to co na czerwono. Po prostu w linijce od <a> do </a> nie mo¿e byæ ¿adnego ³amania linii (wiem, jest modyfikator, ale na razie nie chce go u¿ywaæ).

Po prostu teraz, ¿eby edytowaæ jak±¶ grupê, trzeba j± wybraæ, wpisaæ stary kolor a w miejsce prefixu nie dawaæ nic, wtedy poprawnie zaedytuje. Wkrótce powinienem zrobiæ now± edycjê, bo ta troche do bani jest (na szybko pisana).
userbar_bartek124_net.png mw.gif Nie pomagam na komunikatorach oraz PW!
 
www.bartek124.net
eridor
Tak... I tak samo jest z pogrubieniem, podkre¶leniem itd... M]o¿na tylko dodaæ..

Poza tym usun±³em to i jest bez zmian..

Wiadomo¶æ doklejona:
A.. Przepraszam po chwili zadzia³a³o..

Wiadomo¶æ doklejona:
My¶lê, ¿e gdyby¶ sklei³ to z colored_nicks_panel wysz³a by prawie perfekcyjna modyfikacja... Tylko by siê da³o usun±æ znaczniki, i prefix (Ale zawsze mo¿na w pliku cache poprawiæ Smile ).. . By³oby mo¿na dawaæ kolory odrêbnym u¿ytkownikom, ca³ym grupom, oraz pozosta³ym.
Mia³bym te¿ tak± ma³o sugestiê.. Móg³by¶ dodaæ przez prafiksem, prefiks obrazkowy, tzn wkleja³oby siê link obrazka, ale to tylko sugestia, zrobisz, jak bêdziesz chcia³

Wiadomo¶æ doklejona:
A i jeszcze jedna sugestia: Je¶li Administrator jest w pokolorowanej grupie, to kolor tej grupy powinien zostaæ ignorowany.

Przyk³adowo: Mam admina na stronie (kolor zielony), doda³em go do grupy forum team (pomarañczowej), i przej±³ on kolor pomarañczowy...
Edytowane przez eridor dnia 04.01.2009 19:10:45
...
 
http://hobbit.avatar.net.pl
bartek124
W za³±czniku poprawiona wersja. Wystarczy podmieniæ pliki (oprócz nicks_mod_cache.php). Edycja odbywa siê poprzez klikniêcie na nazwê grupy.

A i jeszcze jedna sugestia: Je¶li Administrator jest w pokolorowanej grupie, to kolor tej grupy powinien zostaæ ignorowany.

Przyk³adowo: Mam admina na stronie (kolor zielony), doda³em go do grupy forum team (pomarañczowej), i przej±³ on kolor pomarañczowy...


I tak jest, z tym, ¿e user mo¿e sobie wybraæ kolor w edycji profilu.

My¶lê, ¿e gdyby¶ sklei³ to z colored_nicks_panel wysz³a by prawie perfekcyjna modyfikacja... Tylko by siê da³o usun±æ znaczniki, i prefix (Ale zawsze mo¿na w pliku cache poprawiæ Smile ).. . By³oby mo¿na dawaæ kolory odrêbnym u¿ytkownikom, ca³ym grupom, oraz pozosta³ym.
Mia³bym te¿ tak± ma³o sugestiê.. Móg³by¶ dodaæ przez prafiksem, prefiks obrazkowy, tzn wkleja³oby siê link obrazka, ale to tylko sugestia, zrobisz, jak bêdziesz chcia³


Hehe, troche du¿o jak na mnie Wink. Da siê zrobiæ, ale to wymaga kombinacji, czasu i wiedzy.
userbar_bartek124_net.png mw.gif Nie pomagam na komunikatorach oraz PW!
 
www.bartek124.net
eridor
A tego ci nie zabraknie Smile
Ale powinno byæ w panelu jakie¶ blokowanie.. tzn: Jak admin, to admin..
Ale dobrze.. prze¿yje siê Grin

A i poprawiona paczka dzia³a perfekcyjnie. Uk³ony Smile
Po udoskonaleniu powinna byæ w podstawowej paczce php Fusion.
pozdrawiam
Edytowane przez eridor dnia 04.01.2009 20:35:41
...
 
http://hobbit.avatar.net.pl
bartek124
Tzn sprawa wygl±da tak, je¿eli jest Administrator bez ¿adnych grup to ma kolor przypisany do Administratora, ale je¶li dodasz go do jakiej¶ grupy do automatycznie przejmuje kolor tej grupy, ale mo¿e go sobie zmieniæ w Edycji Profilu :).

Je¶li nie chcesz, ¿eby siê automatycznie zamienia³o to w pliku nicks_mod_panel.php znajd¼:
Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy


i zamieñ na:
Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy

userbar_bartek124_net.png mw.gif Nie pomagam na komunikatorach oraz PW!
 
www.bartek124.net
eridor
Teraz wywala b³±d:
Pobierz kod rdowy  GeSHi: MySQL
 1. Unknown column 'user_primarygroup' in 'field list'Unknown column 'user_primarygroup' in 'field list'
Zinterpretowano w sekund: 0.015, wykorzystano GeSHi 1.0.8.10

Edytowane przez Milka dnia 04.01.2009 21:33:54
...
 
http://hobbit.avatar.net.pl
bartek124
Tak. Na teraz pole w profilu jest wymagane, jutro postaram siê co¶ wykombinowaæ, ¿e mo¿liwo¶æ wyboru koloru nicku bêdzie nieobowi±zkowym dodatkiem Wink.

Wywala, bo wy³±czy³e¶ pole w profilu.
Edytowane przez bartek124 dnia 04.01.2009 21:06:24
userbar_bartek124_net.png mw.gif Nie pomagam na komunikatorach oraz PW!
 
www.bartek124.net
eridor
Ups.. przez pomy³kê..
Dziêki za wszystko Smile
...
 
http://hobbit.avatar.net.pl
domi17
Dziala wszystko ladnie tylko jak sie wejdzie na kogos profil wywala nastepujacy blad:
Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy


U¿ywaj [code] do podawania b³êdów / khaman
Edytowane przez Pieka dnia 05.01.2009 14:26:26
 
bartek124
Ten mod nie jest przyczyn± tego b³êdu, bo pole nie ma ¿adnego kodu do wy¶wietlania/wykonania, dzia³a tylko przy zapisie, czyli edycji.
userbar_bartek124_net.png mw.gif Nie pomagam na komunikatorach oraz PW!
 
www.bartek124.net
Mikolak
Dzieki wielkie, dzia³a ¶wietnie.
 
worekgdy
domi17 napisa³/a:
Dziala wszystko ladnie tylko jak sie wejdzie na kogos profil wywala nastepujacy blad:
Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowyWitam.
Sprawd¼ ten post http://www.php-fu...d_id=22425.
A dla wyja¶nienia. B³±d ten (tak siê domy¶lam) spowodowany jest brakiem avatara u¿ytkownika. Wczoraj "patrz post z linka" mia³em w³a¶nie dok³adnie to samo. I po dograniu avatara jak rêk± odj±³, a wcze¶niej w³a¶nie wgrywa³em kolorowanie nicków autorstwa bartek124.

Przychodzi mi wiêc na my¶l pytanie do bartek124 - czy ten b³±d nie jest spowodowany w³a¶nie przez skrypt kolorowania nicków? Poza tym po dograniu avatara i zlikwidowaniu b³êdu w panelu usera avatar zakry³ nick usera. Jak lub chocia¿ gdzie szukaæ przyczyny?

Pozdrawiam Tomek
Edytowane przez worekgdy dnia 05.01.2009 20:32:08
 
http://bojano.szkola.pl
bartek124
A dla wyja¶nienia. B³±d ten (tak siê domy¶lam) spowodowany jest brakiem avatara u¿ytkownika. Wczoraj "patrz post z linka" mia³em w³a¶nie dok³adnie to samo. I po dograniu avatara jak rêk± odj±³, a wcze¶niej w³a¶nie wgrywa³em kolorowanie nicków autorstwa bartek124.


W ¿aden sposób nie potrafiê sztucznie wywo³aæ tego b³êdu. Mo¿esz co¶ wiêcej powiedzieæ na ten temat? W jakich okoliczno¶ciach, czy przed wgraniem moda czy po, czy by³o w³±czone pole profilu? Czy awatar juz by³ czy nie?

Poza tym po dograniu avatara i zlikwidowaniu b³êdu w panelu usera avatar zakry³ nick usera.


Nie rozumiem... W jakim panelu usera? W domy¶lnym nie ma wy¶wietlania avatara...
userbar_bartek124_net.png mw.gif Nie pomagam na komunikatorach oraz PW!
 
www.bartek124.net
LAbUdZiN
Mi to w ogóle nie dzia³a. Wy¶wietla same b³êdy dotycz±ce pliku nicks_mod_admin.php .
 
www.takgramy.pl
zezol
To mo¿e tak podasz te b³êdy. Z fusów rozwi±zania Ci nie wywró¿ymy Wink.
Edytowane przez zezol dnia 08.01.2009 20:39:21
 
worekgdy
bartek124 napisa³/a:
W ¿aden sposób nie potrafiê sztucznie wywo³aæ tego b³êdu. Mo¿esz co¶ wiêcej powiedzieæ na ten temat? W jakich okoliczno¶ciach, czy przed wgraniem moda czy po, czy by³o w³±czone pole profilu? Czy awatar juz by³ czy nie?
...
Nie rozumiem... W jakim panelu usera? W domy¶lnym nie ma wy¶wietlania avatara...


Sorry, zapomnia³em napisaæ, ¿e u¿ywam enhanced_user_info_panel. B³±d ten powoduje niekoniecznie Nicks_Mod, ale w po³±czeniu tych dwóch i nie wgraniu avatara w profil pokazuje siê w³a¶nie taki komunikat:
Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy

Po dograniu avatara, wszystko jak rêk± odj±³, tylko avatar (nawet nie maj±cy max dopuszczalnych rozmiarów) zas³ania kolorow± nazwê usera.
Pozdrawiam Tomek

PS Wydawa³o mi siê, ¿e ju¿ pisa³em odpowied¼ na te pytania. No, ale zawszê mogê siê myliæ.
 
http://bojano.szkola.pl
Przejd do forum:
Created by Arox Copyright (C) 2004
Copyright (C) 2004 - 2018 Ekipa PHP-Fusion.pl