ForumCaa strona

Nawigacja

Aktualnie online

Goci online: 8

Uytkownikw online: 0

cznie uytkownikw: 25,375
Najnowszy uytkownik: martyna23

Logowanie

Nazwa uytkownika

HasoZarejestruj si

Odzyskaj haso

Shoutbox

Musisz zalogowa si, aby mc doda wiadomo.

JazOOn
17.05.2023 21:20:44
Wasze zdrowie!

hoopak
06.05.2023 14:23:43
Pierwsze konto w 2005 roku, wiêc mi równie¿ wychodzi pe³noletno¶æ Grin

JazOOn
16.04.2023 22:02:01
krasnal i websrv u mnie ca³y czas na kompie :-) no i nie¶miertelny paj±czek

Szapko
16.04.2023 02:42:07
Kusi mnie troche wróciæ do korzeni i stworzyæ jak±¶ stronê na PF Smile

JazOOn
28.03.2023 20:46:59
uuu, Szapko to najwy¿ej piwo mo¿esz :-)

Pobierz now± wersjê
Pobierz podrêcznik
Zobacz inne oficjalne Supporty
Statystyki supportu
PHP-Fuson PL na Facebooku

RSS

Postêp PHP-Fusion v8

khaman dnia 25 kwietnia 2013 12:53 · 13 komentarze · 11138 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Oficjalne Witajcie wszyscy!

Wiemy, ¿e wielu kwestionuje nasz obecny postêp w rozwoju. Aby go przyspieszyæ i upro¶ciæ przenie¶li¶my projekt na Github. Tam ka¿dy mo¿e zobaczyæ co zosta³o zrobione, a co pozosta³o do zrobienia. Naturalnie ka¿dy mo¿e pomóc w optymalizacji i znajdowaniu b³êdów w publikowanych kodach.

W rezultacie tego zaczniemy zamykaæ stronê v8 i przeniesiemy wszystkie niezbêdne narzêdzia na g³ówny Support do sekcji rozwoju.

Ze zmian strukturalnych: rola Lead Developera zosta³a usuniêta i Christian zostanie jednym z Senior Developerów.

Management Team stworzy strukturê kamieni milowych, tego czego bêdzie oczekiwaæ w rozwoju rdzenia i rozdzieli zadania deweloperom, którzy bêd± chcieli pomóc.

Oto jedne z tych, które chcemy osi±gn±æ przed wydaniem bety v8:

  • Przesuniêcie wszystkiego co mo¿liwe do wtyczek. Nowy rdzeñ ma zostaæ odchudzony, aby móg³ wspó³pracowaæ z wtyczkami ³atwiej i lepiej. Wtyczki spo³eczno¶ci s± lepiej rozwijane i utrzymywane przez spo³eczno¶æ, która ich potrzebuje. Je¶li otrzymamy dobre modyfikacje, naturalnie ich u¿yjemy. Parê przyk³adów to: artyku³y, faq, forum, newsy, galeria, linki, ankieta, download.
  • Przepisanie setup.php aby pasowa³ do powy¿szych zmian (mo¿liwe by³o wybranie co mamy zainstalowaæ).
  • PHP Data Objects (PDO) - bêdziemy musieli znale¼æ kogo¶, kto siê na tym zna i bêdzie wiedzia³, jak wpasowaæ to do obecnego projektu.
  • SEO friendly URL - odpowiedzialny: Ankur.
  • Nowe podej¶cie do struktury podkategorii - Matthiew.
  • Nowy interfejs administratora - projekt gotowy i wdro¿ony - Halisson Ricardo.
  • Poprawki silnika skórek - skupimy siê na projekcie Hien'a.

Co do pozosta³ych wie¶ci miejcie oczy otwarte.

Link do projektu: Github.

Pozdrawiamy
Management Team

PHP-Fusion v7.02.06

khaman dnia 27 stycznia 2013 19:41 · 6 komentarzy · 7011 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Aktualno¶ci Mi³o nam zaprezentowaæ PHP-Fusion v7.02.06.

Wersja ta zawiera drobne poprawki m.in. zosta³o za³atanych kilka luk. PHP-Fusion v7.02.06 jednocze¶nie stanowi zakoñczenie linii PHP-Fusion v7.02.
Specjalne podziêkowania dla Janka Vinda za zg³oszenie kilku luk.

Pozdrawiam
Christian Damsgaard Jørgensen, PHP-Fusion Lead Developer

PS Oczywi¶cie nasze paczki zawieraj± polskie lokale.
Khaman

Luka w PHP-Fusion 7.02.05 (downloads.php)

khaman dnia 27 stycznia 2013 11:30 · 8 komentarzy · 6107 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Bezpieczeñstwo Jak doniesiono na Supporcie G³ównym downloads.php jest podatny na zdalne wstrzykniêcie kodu SQL.

Oficjalna ³ata ma zostaæ wydana jeszcze w ten weekend.

Zmiany personalne na G³ównym Supporcie

khaman dnia 25 stycznia 2013 09:54 · 6 komentarzy · 5533 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Oficjalne Id±c dalej..
Jak wiecie ostatnio nie udziela³em siê wiele, dlatego zdecydowa³em siê ust±piæ ze stanowiska Project Managera. To nie jest po¿egnanie, nadal bêdê czê¶ci± spo³eczno¶ci.
Mi³o mi jednoczesnie zapowiedzieæ Joakima (Domi) jako nowego Project Managera. W imieniu za³ogi jak i przyjació³ sk³adam mu najserdeczniejsze ¿yczenia.

Pozdrawiam
Philip

Witamy PMM w Management Team!
By³ on bardzo aktywnym Lead Developerem przez ostatni rok. Jeste¶my bardzo szczê¶liwi i wdziêczni, ¿e mamy PMM w naszych szeregach.

Pozdrawiam
Domi

Druga rocznica ¶mierci Nicka / Podsumowanie na rok 2013

khaman dnia 08 stycznia 2013 11:45 · 0 komentarzy · 4951 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Oficjalne Z nieco ma³ym opó¼nieniem i w skrócie, poni¿ej znajdziecie informacje z g³ównego supportu.
Khaman


Druga rocznica ¶mierci Nicka

To ju¿ druga rocznica ¶mierci zmar³ego tragicznie za³o¿yciela (Nicka Jonesa).
Pamiêtajcie o Ksiêdze kondolencyjnej.

Podsumowanie na rok 2013

Nie bêdzie wydania wersji Alfa ani Beta PHP-Fusion 8. Uzale¿nienie od kilku tylko deweloperów i ich wolnego czasu jest bezwarunkowe i ca³kowite. Czy to dobrze? Tak i nie. Tak, poniewa¿ wiemy, ¿e kod bêdzie wysokiej jako¶ci i bezpieczny. Nie, poniewa¿ du¿o ludzi mo¿e wiêcej.

Co mo¿na oczekiwaæ:
- Strona v8 przenosi siê na nowy serwer,
- Od 8 stycznia, powinno nast±piæ przy¶pieszenie w kodowaniach,
- Konkurs Skórek bêdzie og³oszony w okolicy po³owy stycznia.

Po raz kolejny stwierdzamy, ze potrzeba wiêcej deweloperów. Je¶li to siê nie uda, PHP-Fusion nie ma przysz³o¶ci. Nie mo¿na d³u¿ej polegaæ na 2, 3 ludziach pracuj±cych dla 50.000 lub wiêcej. Wyjd¼cie temu naprzeciw. Nawet je¶li nie jeste¶cie koderami, mo¿ecie mieæ pomys³y, szerzyæ s³owo o PHP-Fusion w¶ród znajomych.
Mo¿e powinienem byæ twardszy i bardziej wymagaj±cy, ale taki nie jestem. Wierzê w spo³eczno¶æ.
Richard

Aukcja bannerowa na rzecz WO¦P 2013

Pieka dnia 30 grudnia 2012 03:09 · Czytaj wicej · 1 komentarz · 5288 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Informacje 13 stycznia 2013 roku rusza ju¿ XXI Fina³ Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy!

Jak co roku postanowili¶my tak¿e wystawiæ w³asne aukcje WO¦P Allegro, których przedmiotami tradycyjnie ju¿ s± wy¶wietlenia bannera lub umieszczenie linka na naszej stronie. Aukcje maj± na celu pomóc WO¦P w zebraniu jak najwiêkszej kwoty Dla ratowania ¿ycia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów. Liczymy równie¿ na Was, Drodzy U¿ytkownicy! Szczegó³y w dalszej czê¶ci newsa...

Que Viva España!!

khaman dnia 10 listopada 2012 14:08 · 1 komentarz · 4605 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Oficjalne

Jako by³y mieszkaniec Hiszpanii z wielk± przyjemno¶ci± witam nasz± hiszpañsk± stronê w¶ród Oficjalnych Supportów Narodowych!
www.php-fusion.com.es

Gratulujê FsDk, Talocha i ich dru¿ynie za ciê¿k± jak do tej pory pracê. Bienvenidos!

// Richard

Drugi raport o PHP-Fusion v8 / PHP-Fusion 7.02.06

khaman dnia 05 listopada 2012 12:44 · 4 komentarze · 4812 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Oficjalne


Witajcie!
Jestem pewien przysz³o¶ci. Dziêki wysi³kom PMM i jego zespo³owi programistów, Craigowi i jego koderom wtyczek, oraz JoiNNNowi i zespo³owi skórek, a takze Halissonowi, przy jego trudach zbierania zasobów, mo¿emy mo¿e nie obiecaæ, lecz oszacowaæ, ¿e bêdziemy mieæ dzia³aj±c± wersjê beta lub RC przed koñcem grudnia.

Nasz obecny status to w przybli¿eniu dwie skórki prawie gotowe do wydania, jedna trzecia funkcji core przekonwertowana jako wtyczki i planowane 40% kodu w core przepisane na nowo. Przy¶pieszenie kodowania wzro¶nie wraz z wpraw±.

W miêdzyczasie przygotowywane jest dodatkowo wydanie PHP-Fusion 7.02.06. Tak wiem, spokojnie, musimy to zrobiæ. W wiêkszo¶ci wi±¿e siê to z poprawkami bezpieczeñstwa, nie bêdzie dodanej nowej funkcjonalno¶ci. Nie potrzebne zatem nowe locale, ale oczywi¶cie mo¿ecie zaktualizowaæ informacjê o wersji, je¶li robicie dla nas locale.

Pamiêtajcie, ¿e 7.02.XX bêdzie wymagane do aktualizacji do wersji 8.

7.02.06 bêdzie, mam nadziejê, w pe³ni gotowa w ci±gu 10 dni, bêdziecie mogli pobraæ przez Sourceforge (oraz na oficjalnych stronach PHP-Fusion - przyp. Khaman). Pamiêtajcie o zachowaniu ostro¿no¶ci w pobieraniu z innych ¼róde³.

Pamiêtajcie tak¿e aby zapisaæ siê do testowania i pomocy w ró¿nych dziedzinach. Wszystkie konstruktywne wysi³ki s± mile widziane, wiecie to, prawda?

/Richard i ChristianRekrutacja

khaman dnia 31 padziernika 2012 08:33 · 3 komentarze · 4352 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Oficjalne Przy ostatnim etapie w kierunku PHP-Fusion 8, chcieli¶my wam powiedzieæ, ¿e mo¿ecie do³±czyæ w ka¿dej chwili.

Wiecie to, prawda?
Ci±gle potrzebujemy designerów, deweloperów, testerów, ludzi z pomys³ami i zainteresowaniem PHP-Fusion


Je¶li chcecie do³±czyæ, kliknijcie powy¿szy banner, który przeniesie was do wiêkszego kuzyna na stronie v8, gdzie bêdziecie mogli podaæ postawowe informacje o sobie i swoich umiejêtno¶ciach. Tam do³±czycie do Puli Smoków Talentu i mo¿ecie dostaæ przydzielone zadania, aby pomóc w tworzeniu v8. Zróbcie to teraz!

Dziêkujemy / Richard i Halisson.

Created by Arox Copyright (C) 2004
Copyright (C) 2004 - 2018 Ekipa PHP-Fusion.pl