ForumCaa strona

Nawigacja

Aktualnie online

Goci online: 14

Uytkownikw online: 1
Pieka

cznie uytkownikw: 25,375
Najnowszy uytkownik: martyna23

Logowanie

Nazwa uytkownika

HasoZarejestruj si

Odzyskaj haso

Shoutbox

Musisz zalogowa si, aby mc doda wiadomo.

JazOOn
17.05.2023 21:20:44
Wasze zdrowie!

hoopak
06.05.2023 14:23:43
Pierwsze konto w 2005 roku, wiêc mi równie¿ wychodzi pe³noletno¶æ Grin

JazOOn
16.04.2023 22:02:01
krasnal i websrv u mnie ca³y czas na kompie :-) no i nie¶miertelny paj±czek

Szapko
16.04.2023 02:42:07
Kusi mnie troche wróciæ do korzeni i stworzyæ jak±¶ stronê na PF Smile

JazOOn
28.03.2023 20:46:59
uuu, Szapko to najwy¿ej piwo mo¿esz :-)

Pobierz now± wersjê
Pobierz podrêcznik
Zobacz inne oficjalne Supporty
Statystyki supportu
PHP-Fuson PL na Facebooku

RSS

Zobacz temat

 Drukuj temat
Spolszczenie v9
jantom
Cze¶æ,
Byæ mo¿e Dziewi±tce uda siê wreszcie wyj¶æ z fazy Beta (podobno obecna beta 7 ma byæ ostatni±), co zwiêksza szanse oficjalnego wydania nowego g³ównego wydania. Trochê na nie liczê - mo¿e dziêki niemu wrócê do PF-a. Czas przej¶æ do meritum - kto¶ zabiera³ siê ju¿ za t³umaczenie v9 na nasz± mowê ojczyst±, czy siedzimy z tym w g³êbokich burakach?
No i wystarczy tego dobrego... ...bo prorok jest tylko jeden...
 
http://jantom.info
Dzonson
Oj przyda³o by siê spolszczenie
Znany wcze¶niej jako Dzony88.
 
www.dzonso.web.ct8.pl
khaman
Siedzimy w burakach. Ka¿dy by chcia³, a nie ma komu robiæ.
Posty pomocne oznaczaj jako pomóg³help.png Nie pomagam na PW/GG | Brak stopki = brak pomocy
 
Pieka
Buraki ca³kiem przyzwoicie brzmi± w kontek¶cie braku jakichkolwiek ruchów twórczych w kwestii spolszczenia v9 Smile
Jestem jaki jestem Smile
 
www.php-fusion.pl
krystian1988
Najlepiej poczekaæ na wyj¶cie pierwszego RC i wtedy niech ka¿dy poma³u co¶ t³umaczy.
Proponujê zrobiæ to na githubie i poma³u co¶ t³umaczyæ Smile
Ja mogê zacz±æ t³umaczenie Smile
Dla zainteresowanych postêp t³umaczenia: https://github.co...P-Fusion-1

edycja:
Pomalutku ju¿ t³umaczenie siê robi choæ ciê¿ko samemu co¶ te¿ robiæ, na oficjalnym git hien akceptuje moje t³umaczenia i fajnie by by³o jakby¶my siê jako¶ po³±czyli razem i ka¿dy po trochu co¶ t³umaczy³.
By³o by super i my¶lê du¿o szybciej. Mam nadziejê ¿e pomo¿ecie i przet³umaczymy to razem.
BRAK STOPKI = BRAK POMOCY NA SUPPORCIE.PRZECZYTAJ:
Regulamin Supportu Nie pomagam na PW!!!
 
khaman
Oficjalny github to miejsce gdzie ewentualnie bêdzie oficjalne t³umaczenie.. Doceniamy Twój wk³ad w github. O ile bêdzie o ile PF powstanie, co nie jest oczywiste.. Oczywi¶cie tu jak znajd± siê osoby jak Krystian, które bêd± mia³y czas i ochotê po¶wiêciæ swój czas... Póki co widzê, ¿e niewiele lokali je¶li chodzi o inne jêzyki powsta³o.
Posty pomocne oznaczaj jako pomóg³help.png Nie pomagam na PW/GG | Brak stopki = brak pomocy
 
hoopak
Otworzy³em colors.php i prze¿y³em traumê... Nie wiedzia³em, ¿e jest tyle kolorów... Jak to t³umaczyæ?! Shock
 
www.hoopak.pl
jantom
Sam zainicjowa³em temat, ale teraz zastanawiam siê, czy lepiej nie powstrzymaæ siê z robot± - co jaki¶ czas co¶ w tych plikach siê dzieje i nie wiadomo, czy czê¶æ roboty nie pójdzie na spacer...
No i wystarczy tego dobrego... ...bo prorok jest tylko jeden...
 
http://jantom.info
krystian1988
@jantom najlepiej na razie daæ sobie spokój sam da³em spokój widz±c co siê zaczê³o dziaæ z plikami jêzykowymi. Lepiej poczekaæ a¿ wyjdzie ju¿ stabilna wersja i wtedy siê wzi±æ do kupy i zacz±æ t³umaczyæ.
BRAK STOPKI = BRAK POMOCY NA SUPPORCIE.PRZECZYTAJ:
Regulamin Supportu Nie pomagam na PW!!!
 
Grzes
Hej, je¶li jednak kto¶ bardzo chcia³by ci±gn±æ spolszczania ci±gle zmieniaj±cych siê plików zainteresujcie siê programikiem WinMerge
http://winmerge.o...reenshots/

Otwieracie w nim oba katalogi a ten piêknie wyka¿e ró¿nice we wszystkich plikach na raz a co wiêcej - zmian mo¿ecie dokonywaæ bezpo¶rednio w jego oknach na obu porównywanych plikach.

~grze¶
Czêsto najm±drzejsz± odpowiedzi± jest milczenie krzywy.gif
 
jantom
Znamy, u¿ywamy Pfft Raczej obawiam siê, ¿e nagle kto¶ dojdzie do wniosku, ¿e co¶ jest potrzebne inaczej i wywali sobie czê¶æ kodu albo przemodeluje tak, ¿e spora czê¶æ roboty pójdzie na marne.
No i wystarczy tego dobrego... ...bo prorok jest tylko jeden...
 
http://jantom.info
DjJohn
Z uwagi na zimê mam trochê czasu wiêc t³umacze folder (admin) Jak kto¶ chêtny do t³umaczenia reszty by³o by wspaniale Grin My¶lê ¿e do weekendu (admin) bêdzie z polskimi ogonkami Smile
Muzyka jest dla mnie tym czym ja jestem dla muzyki.
 
www.DjJohn.ugu.pl
Konto ukryte
Jak chcesz mogê pomagaæ w t³umaczeniu.
 
DjJohn
majster20 napisa³(a):

Jak chcesz mogê pomagaæ w t³umaczeniu.


Jak masz ochotê to przet³umacz pliki w g³ównym folderze "English" ja robiê folder "admin" prawdopodobnie jeszcze dzisiaj wstawiê polski panel admina.
Pliki robiê w UTF-8 a wersja to PHP Fusion 9 RC1 (czyta³em ¿e jest ju¿ RC2) puki co trzymam siê tej wersji potem zawsze mo¿na dodaæ PL s³owa.
Pozdrawiam Wink
Muzyka jest dla mnie tym czym ja jestem dla muzyki.
 
www.DjJohn.ugu.pl
khaman
Pamiêtajcie aby u¿yæ plików z najnowsze wersji RC2, o ile by³y zmiany w localach. Szczególy w nowym newsie.
Posty pomocne oznaczaj jako pomóg³help.png Nie pomagam na PW/GG | Brak stopki = brak pomocy
 
Kikiro
Widzê, ¿e temat upad³!?? W miêdzy czasie zd±¿y³o ju¿ powstaæ RC3. Wydaje mi siê, ¿e je¶li PHP-Fusion nie dostanie solidnego wsparcia i stabilizacji to mo¿e odej¶æ w niepamiêæ. Kto¶ co¶ dzia³a?
 
khaman
Jako¶ brak chêtnych do pomocy przy t³umaczeniach, póki co.. Ja sam tego nie zrobie z braku zaanga¿owania spo³eczno¶ci a i swojego wolnego czasu.
Posty pomocne oznaczaj jako pomóg³help.png Nie pomagam na PW/GG | Brak stopki = brak pomocy
 
Kikiro
A gdzie¶ jest co¶ zaczêto, do czego mo¿na by siê ewentualnie przy³±czyæ?
 
jantom
Jak masz chêci i czas, to podepnij siê pod to, co jest na GitHubie - https://github.co...n-9-Locale
No i wystarczy tego dobrego... ...bo prorok jest tylko jeden...
 
http://jantom.info
krystian1988
To jak ch³opaki zabieramy siê za t³umaczenie?? Samemu to ciê¿ko bêdzie t³umaczyæ Smile Oczywi¶cie jestem za OK
BRAK STOPKI = BRAK POMOCY NA SUPPORCIE.PRZECZYTAJ:
Regulamin Supportu Nie pomagam na PW!!!
 
Przejd do forum:
Created by Arox Copyright (C) 2004
Copyright (C) 2004 - 2018 Ekipa PHP-Fusion.pl