ForumCaa strona

Nawigacja

Aktualnie online

Goci online: 8

Uytkownikw online: 1
Pieka

cznie uytkownikw: 25,375
Najnowszy uytkownik: martyna23

Logowanie

Nazwa uytkownika

HasoZarejestruj si

Odzyskaj haso

Shoutbox

Musisz zalogowa si, aby mc doda wiadomo.

JazOOn
17.05.2023 21:20:44
Wasze zdrowie!

hoopak
06.05.2023 14:23:43
Pierwsze konto w 2005 roku, wiêc mi równie¿ wychodzi pe³noletno¶æ Grin

JazOOn
16.04.2023 22:02:01
krasnal i websrv u mnie ca³y czas na kompie :-) no i nie¶miertelny paj±czek

Szapko
16.04.2023 02:42:07
Kusi mnie troche wróciæ do korzeni i stworzyæ jak±¶ stronê na PF Smile

JazOOn
28.03.2023 20:46:59
uuu, Szapko to najwy¿ej piwo mo¿esz :-)

Pobierz now± wersjê
Pobierz podrêcznik
Zobacz inne oficjalne Supporty
Statystyki supportu
PHP-Fuson PL na Facebooku

RSS

Zobacz temat

 Drukuj temat
SEO Friendly URL (mod_rewrite, htaccess) z v6 dla v7
kamprog
Jaka regu³a pozwoli na przej¶cie do strony z tre¶ci± newsa po wpisaniu takiego adresu:
Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy
gdzietytu³ to dowolny ci±g znaków oraz podkre¶leñ a w tym przyk³adzie liczba 20 to ID newsa?
 
djexx
Jak zrobiæ by w standardowych panelach tupu ostanie komentarze ostanie artyku³y i newsy te¿ dzia³a³o bo nie dzia³a, pokazujê star± formê linków?
Edytowane przez Pieka dnia 19.10.2010 19:13:48
 
mdfx
Witam!

Moje pytanie brzmi: Czy próbowa³ który¶ z u¿ytkowników przystosowaæ to pod FusionBoard'a 4.2?
Próbowa³em, jednak nie da³em rady.

Kto¶ chêtny do pomocy? ; )

Pozdrawiam.
Edytowane przez Drecha dnia 28.08.2011 13:43:21
 
Konto ukryte
Witajcie moi drodzy ja tak¿e mam kilka pytañ.
Mianowicie:
1. Czy jest mo¿liwo¶æ modyfikacji do wersji v7.02.05? B±d¼ czy kto¶ by siê podj±³ tego? mo¿e jako OH czy MOD?
2. Jak to siê ma z SEO?
I¿ przegl±da³em ca³y w±tek i by³y ró¿ne zdanie, ¿e dobre jedzonko dla google a z drugiej strony, ¿e z³e. Co my¶licie? Czy pod k±tem SEO jest to dobre rozwi±zanie?
Pozdrawiam.
 
poki289
Nie polecam u¿ywania tej modyfikacji, przynajmniej w takiej postaci jaka jest na forum. Modyfikacja wyszukuje ci±g znaków za pomoc± wyra¿eñ regularnych, co spowalnia dzia³anie serwera, brak jakichkolwiek przekierowañ co w rezultacie jedna podstrona daje nam 4 adresy url.
Ogólnie je¶li chcesz u¿ywaæ modyfikacji musisz j± odpowiednio zmodyfikowaæ (przekierowanie 301, kanoniczne urle itp.).
PS. Ja bym bardziej skupi³ siê na tre¶ci, przyk³adem jest tutaj PHP-Fusion Polska. Jak widaæ Support dzia³a bez ¿adnych 'przyjaznych' wspomagaczy i wszystko ³adnie ¶miga i zdobywa pozycje.
 
www.add-ons.pl
Konto ukryte
Czy kto¶ ju¿ mo¿e co¶ wie? Jakie¶ poprawki czy co¶?
 
hakeryk2
Witam,
Po zaadaptowaniu tego pod PHP-Fusion 7x napotka³em na ma³y b³±d. Otó¿ ca³o¶æ sobie w miarê usprawni³em by link w tre¶ci mia³ tytu³ pobrany z bazy danych itd ... jednak zatrzyma³a mnie kwestia rowstart.

Otó¿ w oryginalnym pliku do wersji 6 sk³adnia rowstartu w newsach i forum zmieni³a siê (rowstart poszed³ na koniec). Jednak¿e to akurat nie by³o problemem.

U mnie problem pojawi³ siê gdy przypadkiem zauwa¿y³em na forum, i¿ gdy wystêpuje w linku rowstart tak wszystko siê kaszani.

Dla przyk³adu link który wygl±da³:
Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy


gdy tylko przychodzi³o do utworzenia rowstart link wygl±da³ domy¶lnie:
Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy


Zacz±³em walczyæ z htaccess i zawarto¶ci± skryptu:
Gdy ju¿ uda³o mi siê stworzyæ warunek który zamienia³ link na co¶ takiego:
Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy


Gdzie jak wiadomo _cz15 to skrót od rowstart=15

I tutaj pojawia siê istota problemu: Wszystko by³oby fajnie gdyby to dzia³a³o - po klikniêciu na link poprawnie przepisany tak nic siê nie dzieje. Ci±gle pozostaje na tej samej stronie, nie przenosi mnie na drug± stronê tematu, natomiast w url wszystko pobra³o. Zacz±³em czytaæ co mo¿e powodowaæ problem i domy¶lam siê ¿e jest to przez ampersand &, który ró¿nie mo¿e byæ odbierany i pó¼niej po zmianie php nie jest w stanie przerzuciæ do $_GET['rowstart'] warto¶ci.

Oto kod odpowiedzialny z php:
Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy PHP


A to z htaccess
Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy


Ostrzegam, ¿e próbowa³em wiele razy zamieniaæ warto¶ci z samego & na & i na odwrót i nic to nie dawa³o. Z drugiej strony zauwa¿y³em, ¿e te¿ w viewthread.php w funkcji makepagenav dodawany by³ atrybut & - tam te¿ zmienia³em, kombinowa³em i utkn±³em.

Bardzo proszê o pomoc.

Edit: Poprawi³em i powrzuca³em [ code].
Chcia³bym jeszcze dodaæ, ¿e na prawdê nie marnowa³em czasu i spêdzi³em ponad 7 godzin na czytaniu i próbach z ampersandem w obydwu miejsach, zarówno w htaccess jak i w php. Zamienia³em je pozycjami, próbowa³em z samymi &, pó¼niej z &, jeszcze potem wersje mieszane. Przeprowadzi³em jakie¶ 400 prób i nic! Niektórych mo¿e zastanawiaæ po co doda³em [L,B] w htaccess - gdzie¶ wyczyta³em, ¿e to mo¿e pomóc, jednak¿e te¿ nie dzia³a. Czy jest tu osoba, która ma wiêksze do¶wiadczenie i czy mog³aby pomóc?

EDIT 2 - ROZWI¡ZA£EM!! YUPPIE!

Niemi³osiernie siê osiedzia³em nad tym jednak rozwi±za³em. Oto co nale¿y zrobiæ:

Kod w php:
Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy


Kod w htaccess:
Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy


Nastêpnie w plikach viewthread.php oraz viewforum.php przy u¿yciu ctrl+f odnale¼æ linijki kodu zawieraj±ce wyra¿enie & i zamieniæ je na samo & w sekcjach odpowiadaj±cych za tworzenie nawigacji do tematu (to jest wa¿ne, nie zamieniaæ pozosta³ych) (przewa¿nie funkcja makepagenav. W moim przypadku by³y to linijki kodu 136 i 368 w viewthread.php (szukaæ w tych okolicach) i linijka 192 w viewforum.php.

UWAGA: Aby pozbyæ siê duplicate content u¿y³em wyra¿enia blokuj±cego wyniki dla rowstart=0 które s± kopi± pierwszej strony poprzez wyra¿enie
Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy

w robots.txt

UWAGA #2: w moim kodzie php widnieje co¶ takiego jak
Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy

i jest to odwo³anie do funkcji która pobiera tytu³ tematu i wrzuca go do linku:
Oto kod funkcji jakby kto¶ potrzebowa³
Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy


Pozdrawiam.
Edytowane przez hakeryk2 dnia 12.10.2013 11:50:02
Sprawdzone i najtañsze meble tj. sto³y i krzes³a znajdziesz na MeblujDom.pl
 
http://meblujdom.pl
Rafee
Witam serdecznie,

Mam lekki problem, z uwagi na to ¿e mam du¿o, ponad 450 linijek dodania do panelu, ucina mi tekst w panelu (nie zapisuje pe³nego dodanego tekstu w panelu do bazy). Patrzy³em do struktury bazy ale nie widzê tam limitu znaków. Gdzie mogê szukaæ rozwi±zania?

images90.fotosik.pl/405/86294158415b23c3m.png

Bezpo¶rednio w bazie mi sie zapisuje, natomiast jesli zapisze to w bazie, i tak mod seo nie dzia³a na stronie. Dodam tylko ze tre¶æ panelu ma ponad 62600 znaków.
Edytowane przez Rafee dnia 07.08.2020 17:02:07
 
slawekneo
W bazie zmien typ text na longtext
 
Rafee
Dziêkuje bardzo Smile Dzia³a Smile
 
Rafee
Gutaj napisa³(a):

A mo¿e tak? Id¼ do .htaccess (utwórz je¿eli go nie masz) i dodaj na górze:
Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy

Teraz zapisz go i prze¶lij do katalogu g³ównego witryny.

Nastêpnie otwórz "maincore.php, znajdz:
Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy

i zamieñ na:
Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy

Zapisz plik maincore.php i wrzuæ go na ftp.

Nastêpnie Otwórz themes/templates/footer.php, znajdz:
Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy

i zamieñ na:
Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy

Teraz zapisz i wrzuæ do /themes/templates.


Witam, chcia³bym zmieniæ link w takie postaci:
https://jakasstrona/res.php?v=100?&number=JF1

Gdzie 100 oraz JF1 jest zmienne.

Doda³em do .htaccess
RewriteRule ^skrocony-([0-9]*?)-(.*?)$ res.php?v=$1&number=$2 [L]


A do maincore.php
$buf = preg_replace('#res\.php\?v=([0-9]*?)(&|&)number=(.*?)#si', 'skrocony-\1-\2', $buf);


Gdzie pope³ni³em b³±d? Chce aby link wygl±da³:
https://jakasstrona/skrocony-100-JF1

Edytowane przez Rafee dnia 08.04.2022 13:35:11
 
slawekneo
Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy PHP
 
Przejd do forum:
Created by Arox Copyright (C) 2004
Copyright (C) 2004 - 2018 Ekipa PHP-Fusion.pl