ForumCaa strona

Nawigacja

Aktualnie online

Goci online: 8

Uytkownikw online: 0

cznie uytkownikw: 25,375
Najnowszy uytkownik: martyna23

Logowanie

Nazwa uytkownika

HasoZarejestruj si

Odzyskaj haso

Shoutbox

Musisz zalogowa si, aby mc doda wiadomo.

JazOOn
17.05.2023 21:20:44
Wasze zdrowie!

hoopak
06.05.2023 14:23:43
Pierwsze konto w 2005 roku, wiêc mi równie¿ wychodzi pe³noletno¶æ Grin

JazOOn
16.04.2023 22:02:01
krasnal i websrv u mnie ca³y czas na kompie :-) no i nie¶miertelny paj±czek

Szapko
16.04.2023 02:42:07
Kusi mnie troche wróciæ do korzeni i stworzyæ jak±¶ stronê na PF Smile

JazOOn
28.03.2023 20:46:59
uuu, Szapko to najwy¿ej piwo mo¿esz :-)

Pobierz now± wersjê
Pobierz podrêcznik
Zobacz inne oficjalne Supporty
Statystyki supportu
PHP-Fuson PL na Facebooku

RSS

Zobacz temat

Polski Oficjalny Support PHP-Fusion » Podstawowe zagadnienia zwi±zane z PHP-Fusion » Przedszkole
 Drukuj temat
Po zmianie meta tagów w header.php uciek³ styl na forum i w ksiêdze go¶ci
tomek0o7
Tak jak w temacie po modyfikacji meta danych w themes/templates w pliku header.php znikn±³ mi styl na forum i w ksiêdze go¶ci podejrzewam, ¿e gdzie¶ co¶ nie tak wstawi³em...

Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy

¯eby nie support nie mia³bym strony. Za co bardzo dziêkujê.
 
http://installsat.pl
Apis
Po pierwsze: wed³ug mnie linia:
Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy
Wprowadza kolejne style do thema i jest do wywalenia,

Po drugie: co robi± znaki "±, ¶" w opisach meta-tagów je¶li charset jest zdefiniowany jako utf-8?
Pozdrawiam. Pomog³em? Kliknij "Pomóg³" Wink
---
¯egluga ¶ródl±dowa wczoraj, dzi¶, jutro
 
www.zegluga-rzeczna.pl
tomek0o7
Przyznam szczerze, ¿e nie wiem. Ogólnie wyrzuci³em meta dotychczasowe i wrzuci³em zoptymalizowane przez firmê. Wyrzuci³em te meta dane ale nic na forum i w ksiêdze go¶ci siê nie zmieni³o na lepsze.
¯eby nie support nie mia³bym strony. Za co bardzo dziêkujê.
 
http://installsat.pl
Pieka
Zachowaj obecny plik header.php, nastêpnie usuñ go z serwera i zast±p nowym z paczki. Powinno byæ OK.
Jak bêdzie wszystko w porz±dku zacznij dodawaæ swoje rzeczy, tym razem z g³ow±. Bo powielanie meta tagów, czy te¿ inne bezmy¶lne dzia³ania nie s± dobrym posuniêciem.
Jestem jaki jestem Smile
 
www.php-fusion.pl
tomek0o7
Czyli tak jak Apis mówi³, aby wyrzuciæ ten wpis meta odno¶nie stylu. Zabieram siê do pracy. Jak uda mi siê co¶ zrobiæ odrazu poinformuje i podziêkuje je¶li pomo¿e :)

Hmm dopiszê jeszcze jedn± rzecz. Na oryginalnych meta chodzi wszystko piêknie. Tylko wykupi³em sobie pozycjonowanie i zoptymalizowali mi meta i w³a¶nie mam takie chocki klocki. Przys³ali mi meta w mailu wstawi³em, ale nie do koñca dzia³a tak jak powinno...

Po³±czony z 05 maj 2012 00:14:
Teraz zrobi³em to tak. Omin±³em meta je¶li chodzi o styl i zostawi³em oryginalne teraz wygl±da to tak czy ma to jakie¶ wiêksze znaczenie do tego poprzedniego?

Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy

Edytowane przez tomek0o7 dnia 05.05.2012 00:14:45
¯eby nie support nie mia³bym strony. Za co bardzo dziêkujê.
 
http://installsat.pl
Apis
Wklei³e¶ chyba poprzedni plik, bo nie widzê najmniejszej ró¿nicy: nadal masz dwukrotnie definiowane style: raz z arkusza css umieszczonego w "THEME" (linia 9) - drugi raz z "infusions/horizontal_latest_articles_ticker_panel/css/styles.css" (linia przedostatnia) - nie wiem w jakim celu jest to w "header" ale nie znam tego panela.

Nadal te¿ s± nieprawid³owe dla utf-8 znaki (Ole¶nica zamiast Ole¶nica, wygl±du zamiast wygl±du itd.). Choæ one nie maja wp³ywu na wy¶wietlanie siê strony - ¶wiadcz± jednak (sorry) o bezmy¶lnym kopiowaniu.

Ci od optymalizacji dodali chyba tylko jedn± liniê (trzecia od do³u). Nie dodali nawet meta tagów zachêcaj±cych roboty (crawlery) sieciowe do wizyt w okre¶lonych interwa³ach, nie okre¶lili parametrów indeksacji ... i jeszcze wziêli pieni±dze Grin

Wpisz sobie do Google frazê "¿egluga ¶ródl±dowa" - nigdy nikomu za nic nie p³aci³em a jestem na pierwszym miejscu wyników. Ruszaj g³ow± a nie portfelem Grin
Edytowane przez Apis dnia 05.05.2012 08:35:29
Pozdrawiam. Pomog³em? Kliknij "Pomóg³" Wink
---
¯egluga ¶ródl±dowa wczoraj, dzi¶, jutro
 
www.zegluga-rzeczna.pl
tomek0o7
Ogólnie to jest panel z ostatnimi artyku³ami.

Wiesz uwa¿am, ¿e je¶li nie mam wiedzy udaje siê do specjalisty, któremu zap³acê i otrzymam us³ugê. Z tego co piszesz obawiam siê, ¿e to mo¿e byæ jaki¶ naci±gacz ni¿ specjalista. Jakbym mia³ wiedzê to uwierz, ¿e posiedzia³bym nad tym. Po tym co mi napisa³e¶ nie wiem czy siê nie rozmy¶liæ z ich us³ug...

Analizowa³em meta dane jakim¶ analizatorem to na jednym nie pokazuje polskich znaków i jest Ole¶nica, a spr w jakmi¶ polskim i jest normalnie Ole¶nica.
Edytowane przez tomek0o7 dnia 05.05.2012 15:37:26
¯eby nie support nie mia³bym strony. Za co bardzo dziêkujê.
 
http://installsat.pl
Apis
Nie twierdzê, ¿e ta firma to naci±gacz. Zapewne zamówi³e¶ p³atn± kampaniê pozycjonowania strony, ale z optymalizacj± meta tagów nie ma to jak widaæ ¿adnego zwi±zku. Dodano jedynie liniê dotycz±ca weryfikacji strony dla Google (potwierdzenie, ¿e zg³aszaj±cy stronê do indeksacji i pozycjonowania jest jej w³a¶cicielem). Mo¿na to zrobiæ samemu za³o¿ywszy sobie konto w Google i zg³aszaj±c do tej wyszukiwarki swoj± stronê korzystaj±c z narzêdzi dla webmasterów: https://www.googl...home?hl=pl

Po raz kolejny sugerujê Ci, ¿e b³êdem jest umieszczanie w <head> drugiego odniesienia do stylów. W twoim przypadku chodzi o przedostatni± liniê w pliku jaki tu zamie¶ci³e¶. Trzeba j± ca³kowicie usun±æ, gdy¿ wprowadza zamieszanie, przez które ¼le siê wy¶wietla strona (znikaj± Ci w³a¶ciwe style na forum czy wtyczkach).

A co do znaków w wyrazach "Ole¶nica" i innych: w czwartej linii zdefiniowa³e¶ dla swojej strony charset utf-8. Jest to tzw. strona kodowa http://www.kursht...ezyki.html , dziêki której polskie znaki diakrytyczne wy¶wietlane s± prawid³owo na ekranie ka¿dego, kto Twoj± stronê ogl±da.

Do wyboru w przypadku jêzyka polskiego jest charset iso-8859-2, w którym polskie literki "z ogonkami" trzeba zast±piæ znakami specjalnymi (Olenica, wygl±du) oraz utf-8, w którym pisze siê polskie literki normalnie (Ole¶nica, wygl±du). Zwróci³em Ci wiêc uwagê, ¿e skoro twój serwis internetowy jest kodowany (z Twojego wyboru) w utf-8 - u¿ywanie znaków przeznaczonych do kodowania w iso-8859-2 jest b³êdem. Trzeba je zast±piæ "normalnymi" polskimi literkami. U¿ywano tak¿e kiedy¶ charset'u windows-1250, ale obecnie odchodzi siê od jego stosowania.

To wszystko wy¿ej to elementarz webmastera. Je¶li chce siê mieæ jak±kolwiek stronê internetow± - trzeba posi±¶æ jakie¶ minimum wiedzy aby nie pope³niaæ b³êdów przy jakichkolwiek manipulacjach z kodem.
Pozdrawiam. Pomog³em? Kliknij "Pomóg³" Wink
---
¯egluga ¶ródl±dowa wczoraj, dzi¶, jutro
 
www.zegluga-rzeczna.pl
tomek0o7
Nie twierdzê, ¿e ta firma to naci±gacz. Zapewne zamówi³e¶ p³atn± kampaniê pozycjonowania strony...


To mia³a byæ us³uga z optymalizacj±. Stronê mam dodan± do narzêdzi dla webmasterów w google.

Po raz kolejny sugerujê Ci, ¿e b³êdem jest umieszczanie w <head> drugiego odniesienia do stylów...


Ok ju¿ usun±³em. Je¶li chodzi o stronê kodow± to mam ustawione utf-8 korzystam z edytora pod ubuntu, a z tego co mi wiadomo on nie zmienia strony kodowej pliku. Nie u¿ywam znaczków tego typu ¶ tylko normalnie wpisuje Olenica
¯eby nie support nie mia³bym strony. Za co bardzo dziêkujê.
 
http://installsat.pl
Przejd do forum:
Created by Arox Copyright (C) 2004
Copyright (C) 2004 - 2018 Ekipa PHP-Fusion.pl